Română English Français

Admitere BĂLŢI, studii univ. de masterat

ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2020
ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2020 SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE
INTERVIUL se va desfăşura exclusiv online pe baza unei platforme de videoconferinţă. Detaliile vor fi comunicate în timp util
Preînscriere online pentru sesiunea de admiterea 2020
DREPT EUROPEAN
BĂLŢI, Republica Moldova
Specializare: DREPT EUROPEAN
Durata: 2 ani
Forma: învăţământ cu frecvenţă (IF)
Se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DE)
Interviul va fi susţinut de candidaţi imediat după depunerea dosarului (BĂLŢI, Republica Moldova).
CRITERII DE ADMITERE
- 60% media obţinută la examenul de licență
- 40% nota la interviu în limba de predare a programului
Criteriu de departajare pentru medii egale:
- media generală a anilor de studii
- notele obţinute in cadrul examenului de licenţă, la disciplina fundamentală / de profil şi disciplina de specialitate.
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
NUMĂR DE LOCURI
- Buget: -
Admiterea pentru românii de pretutindeni (Republica Moldova)
Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar
Ministerul Educatiei Naţionale: precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2019-2020
Adresă web cu informaţii suplimentare: http://admitere.uaic.ro/
CALENDAR ADMITERE - IULIE
- înscrierea candidaţilor : 13 - 24 iulie 2020
- Interviul:
- afişarea rezultatelor* : 27-31 iulie 2020
* Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor
ÎNMATRICULARI :
Metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
În perioada înmatricularii, candidatii admisi au urmatoarele OBLIGATII (în caz contrar vor fi eliminati):
1. Să depună la dosar actele de studii în original (documentele originale privind studiile, diploma de bacalaureat, foaia matricolă studii liceale, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/ foaia matricolă studii de licenţă, rămân pe parcursul celor 2 ani ai studiilor de masterat în dosarul de student).
2. Să completeze declaraţia pe proprie răspundere
CALENDAR ADMITERE - SEPTEMBRIE
(Se organizează numai în măsura în care nu vor fi ocupate toate locurile în sesiunea din iulie 2020)
- înscrierea candidatilor : 7-9 septembrie 2020
- selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor :
- înmatriculări :
Nu se percepe TAXĂ de înscriere
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
2. Original* și copie după B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova;
2. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
3. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
4. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu are rezidenţa/ domiciliul stabil pe teritoriul României.
5. Original* și copie după certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr. 3) - cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;
7. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
8. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
9. Copia diplomei de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
10. Copii ale suplimentului la diplomă/foilor matricole pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
sau copia ADEVERINŢEI DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2018 şi 2019 (în original și fotocopie)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
Notă: Documentele originale privind studiile, diploma de bacalaureat, foaia matricolă studii liceale, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/ foaia matricolă studii de licenţă, rămân pe parcursul celor 2 ani ai studiilor de masterat în dosarul de student.
11. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
12. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
13. În cazul persoanelor care urmează sau au urmat studii la nivel de masterat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din România, trebuie prezentată o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate cu finanţare de la buget sau cu taxă, dacă a beneficiat de bursă şi în caz afirmativ, numarul de semestre în care a beneficiat de bursă.
Extras din legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.
14. EXTRAS cont bancar, informaţia necesară fiind codul IBAN (Sunt necesare doar informatiile care identifică titularul contului şi codul IBAN, fară alte informaţii personale)
15. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu a beneficiat deloc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe şcolare) pentru nivelul de studii solicitat (în orice domeniu de studii de masterat).
16. 3 fotografii(3x4 cm) color tip buletin - (cu numele scris pe verso). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
17. UN DOSAR PLIC - în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.
Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Notă: prin "fotocopie"(copie) se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
Notă: pentru documentele necesare care sunt în LIMBA RUSĂ sau în LIMBA ROMÂNĂ, dar cu CARACTERE CHIRILICE, este necesară TRADUCEREA LEGALIZATĂ.
INFORMAŢII UTILE
Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE
Procedură admitere ONLINE studii de masterat
Metodologie admitere studii de masterat
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă)


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.