Română English Français

Admitere BĂLŢI, studii univ. de masterat

REZULTATE ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2022 (EXTENSIUNEA BĂLŢI)
Rezultate admitere studii de MASTERAT - EXTENSIUNEA BĂLŢI, sesiunea iulie 2022 (afişare 20.07.2022)
ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2022 - DREPT EUROPEAN - BĂLŢI, Republica Moldova
CONTACT:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a înființat un call center pentru a facilita oferirea de informații despre admitere și suport privind procedura de înscriere online pe platforma inscriere.uaic.ro: telefon +40374 346 300

Toți candidații vor participa la concurs prin platforma unică de admitere. Completarea fișei de înscriere se face exclusiv on-line, prin crearea unui cont de concurs. Faza de preînscriere nu este obligatorie.

Completarea fișei de înscriere și a dosarului de concurs este recomandat să se facă integral on-line. Toți candidații vor avea cont de concurs, creat pe platforma http://eadmitere.uaic.ro/.

În perioada 11-16 iulie 2022, conturile de concurs pot fi create la distanță sau la sediul Facultății din Bălţi. În acest ultim caz, documentele vor fi depuse într-un dosar fizic.

Candidații sunt încurajați să completeze fișa de înscriere și dosarul de concurs la distanță. Comunicarea cu Comisia de admitere se va face on-line, inclusiv prin platforma de concurs și email în ceea ce privește afișarea rezultatelor și rundele de înmatriculare.

Pentru cadidații la Master - Extensiune Bălți admiterea se va derula la Bălți.

Pot candida pe locurile alocate românilor de pretutindeni doar persoanele care nu dețin buletin/carte de identitate emisă de statul român.

ADMITERE ONLINE
Toți candidații vor avea cont de concurs, creat pe platforma http://eadmitere.uaic.ro/.
NUMĂR DE LOCURI
- Buget: 30- buget cu bursă
CRITERII DE ADMITERE
- 50% Media examenului de licenţă
- 25% Media anilor de studii
- 25% Nota obţinută din analiza dosarului pe baza scrisorii de intenţie şi CV (română)
Criteriu de departajare pentru medii egale:
- media anilor de studii
- nota obţinută la proba teoretică din cadrul examenului de licenţă.
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Criterii suplimentare:
- La programele de master cu 60 ECTS se pot înscrie absolvenţii care au acumulat cel putin 240 ECTS din programe de studii absolvite.
- Absolvenţii cu studii de licenţă în domeniile care au ciclul I şi II comasate se pot înscrie doar pe locuri cu taxă
Admiterea pentru românii de pretutindeni (Republica Moldova)
Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Adresă web cu informaţii suplimentare: http://eadmitere.uaic.ro/.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
- pre-înscrierea candidatilor (on-line) : 4 aprilie 2022 - 10 iulie 2022
- înscrierea candidatilor : 11 - 16 iulie 2022, orele 9--17
- afişarea rezultatelor : 17 iulie 2022, ora 10 (selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor)
- Înmatriculare (confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi) : 17 iulie 2022, ora 11-16 - depunerea actelor de studiu în original.
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale înainte de a le preda la inmatriculare.
Metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - SEPTEMBRIE (se organizează doar dacă rămân locuri neocupate în sesiunea din iulie)
- înscrierea candidatilor : 5 - 7 septembrie 2022
- afişarea rezultatelor : 8 - 9 septembrie 2022 (selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor)
Nu se percepe TAXĂ de înscriere

Specializare: DREPT EUROPEAN, învăţământ cu frecvenţă (IF) (2 ani)
Candidaţii absolvenţi ai programelor de licenţă, cu diplomă de licenţă, care doresc să urmeze cursurile unui program de masterat cu durata de 1 an, trebuie să fi dobândit 240 credite (studii de licenţă cu durata de 4 ani) sau 180 credite (studii de licenţă cu durata de 3 ani) + maşter cu 120 credite (studii de 2 ani).
- Drept european - extensiunea Bălţi (IF - 2 ani): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate
CONTACT
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale înainte de a le preda la inmatriculare.
1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ON-LINE PE PLATFORMĂ PRIN CREAREA UNUI CONT DE CANDIDAT http://eadmitere.uaic.ro/
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
2. Curriculum vitae în limba română, format Europass
3. Scrisoare de intenție precizând motivele pentru alegerea specializării, a temelor juridice de interes și a viziunea asupra carierei proprii.
4. Actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
5. Certificat de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
6. Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul [poate fi transmisă până pe 1.10.2022] (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
7. Declarație pe proprie răspundere (scanată) a candidatului că își asumă identitatea culturală română formular declarație (click). și că nu a mai beneficiat de studii de master finanțate de la bugetul statului român - formular declarație (click).
8. Certificat de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
9. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă (scanată), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
10. Foaie matricolă pentru studiile liceale absolvite (scanată), traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
11. Diploma de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) (scanată), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
12. Supliment la diplomă/foaie matricolă pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
sau copia ADEVERINŢEI DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2021 şi 2022 (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o .
13. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul) [poate fi transmisă până pe 1.10.2022].
14. În cazul persoanelor care urmează sau au urmat studii la nivel de masterat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din România, trebuie prezentată o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate cu finanţare de la buget sau cu taxă, dacă a beneficiat de bursă şi în caz afirmativ, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
Extras din legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.
15. Candidații RPT care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte împreună cu diplomele de studii adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.
Candidatul isi asuma pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligație de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada anunţată. Dosarele necompletate vor fi respinse.
Notă: Documentele necesare se vor depune traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.
INFORMAŢII UTILE
Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Cadru normativ
Metodologie admitere studii de masterat
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă)

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.