Română English Français

Admitere studii universitare de licenţă

ADMITERE 2022
CONTACT
ADMITERE ONLINE
https://inscriere.uaic.ro/

CRITERII DE ADMITERE ÎN ANUL I

- 50% - media examenului de bacalaureat;
- 50% - media anilor din liceu;
- Media la admitere pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI (Rep. Moldova, Ucraina, diaspora): 100% media anilor din liceu
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
- nota de la proba scrisă "Limba şi literatura română" obţinută la examenul de Bacalaureat
(În lipsa notei la Limba română se va lua în calcul nota la disciplinele ştiinţe umaniste în funcţie de probele susţinute de candidat)
- dacă după aplicarea criteriului se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Candidaţii cu Premiile I, II şi III la Olimpiade Internaţionale şi Naţionale în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru loan Cuza" din laşi pentru anul universitar 2022/2023
Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii de Drept, prin Olimpiade Internaţionale şi Naţionale în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste se înţeleg olimpiadele din aria curriculară Limbă şi comunicare şi aria curriculară Om şi societate obţinute pe parcursul studiilor liceale.
ÎNVĂŢĂMÂNT STUDII DE LICENŢĂ
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă (I.F.)
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
NUMĂR DE LOCURI
ROMÂNI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget:
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget - Domenii prioritare de dezvoltare ale României:
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă:
Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.):
Absolvenţi de licee situate în mediul rural
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: Centralizator licee rural pe judete(click)
Candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget:
ROMI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget:
ROMÂNI DE PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova)
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: cu bursă
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă:
ADMITERE - Români de PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova.)
Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
- pre-înscrierea candidatilor (on-line) : 4 aprilie 2022 - 10 iulie 2022
- înscrierea candidatilor : 11 - 16 iulie 2022
- afişarea rezultatelor : 18 - 23 iulie 2022 (selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor)
- Înmatriculare (confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi) :
Obligaţii înmatriculare:
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale: diploma de bacalaureat, foaie matricolă înainte de a le preda la inmatriculare.
- Candidaţii vor fi programaţi la înmatriculare (candidaţii admişi cu finanţare de la buget şi candidaţii admişi cu finanţare din taxe - cursuri cu frecvenţă) după un calendar ce se va afişa în timp util.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - SEPTEMBRIE (se organizează doar dacă rămân locuri neocupate în sesiunea din iulie)
- înscrierea candidatilor : 5 - 7 septembrie 2022
- afişarea rezultatelor : 8 - 9 septembrie 2022 (selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor)
TAXE
  • puteţi plăti taxa de admitere pe platforma plati-taxe.uaic.ro. Vă rugăm să citiţi cu atenție instrucțiunile.
  • puteţi achita taxa de admitere prin ordin de plată. Mai multe detalii pentru aceasta metodă de plată găsiţi aici (https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Banca.aspx). Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexaţi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
Taxa de înscriere: 300 Lei . IMPORTANT! Tabel coduri facultăţi!
Înscrierea la Facultatea de Drept este distinctă de orice altă înscriere în cadrul altei Facultăţi, indiferent că aceasta ar fi sau nu integrată în Univ. "Al. I. Cuza" din Iaşi. Taxa de admitere este distinctă pentru fiecare Facultate la care candidatul intenţionează să se înscrie. Prin achitarea taxei de înscriere la Facultatea de Drept nu se pot efectua opţiuni pentru alte Facultăţi / specializări, precum nici prin înscriere la alte Facultăţi / specializări nu se poate efectua opţiune pentru Facultatea de Drept. Avertizăm candidaţii care doresc înscrierea la multiple Facultăţi că nu toate taxele de înscriere sunt în acelaşi cuantum şi că pentru fiecare înscriere trebuie achitată distinct taxa aferentă, cu propriul cod de plată!
Cazuri scutire taxă de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei
Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii şi se va încărca documentul doveditor scanat lizibil
Românii de pretutindeni (Rep. Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.
Taxa scolarizare: Învatamânt cu frecvenţă (ZI) - cu taxă : 1400 Lei /semestru
Taxa scolarizare: Învatamânt Frecventa Redusa : 1400 Lei /semestru
Informaţii realizare plăţi
* NOTA: Conform regulamentului didactic: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale: diploma de bacalaureat, foaie matricolă înainte de a le preda la inmatriculare.
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români - inclusiv rromi, români de pretutindeni)
Dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului :
•Vă rugăm să completați în fişă un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați.
•La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
→Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
→ Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate(dacă s-au epuizat astfel 8 semestre bugetate de studii de licenţă).
2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2022 (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat;
4. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului) ;
5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă), dacă este cazul (document scanat lizibil).
9. Dovada plăţii taxei de admitere (document scanat lizibil)
- Taxa de admitere se achitată, online sau la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii .

Pentru cazuri de scutire a taxei de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei
Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii şi se va încărca documentul doveditor scanat lizibil
10. Dosar plic (nu cu sină sau folie) - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului
11. 2 fotografii color , format 2/2.5 cm
Candidatul isi asuma pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligație de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada comunicată. Dosarele necompletate vor fi respinse.
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2021)
9.36 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
9.17 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
8.19 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Notă: Mediile NU includ test la limba română (50% media examenului de bacalaureat, 25% media anilor de studii, 25% nota la proba scrisă Limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2020)
9.44 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
9.30 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
8.97 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Notă: Mediile NU includ test la limba română (Media generală la BACALAUREAT 50%, Media generală a anilor de studii din liceu 50%)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2019)
8.41 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.13 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.64 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Notă: Mediile includ test la limba română
Cadru normativ
Metodologie admitere studii de licenta / Condiții admitere olimpici
Procedură admitere ONLINE studii de licenţă
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat)
Anexa 1_continut dosar echivalare bacalaureat
Anexa 3_cerere echivalare diploma bacalaureat
Anexa 5_lista_statelor_pentru_care_se_solicita_apostilarea_sau_supralegalizarea
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.