Română English Français

Admitere studii universitare de masterat


ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2020 SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE
Preînscriere online pentru sesiunea de admiterea 2020
INTERVIUL se va desfăşura exclusiv online pe baza unei platforme de videoconferinţă. Detaliile vor fi comunicate în timp util
CONTACT
ADMITERE ONLINE -ROMÂNI
https://inscriere.uaic.ro/
Atenţie: Admiterea pentru BĂLŢI, Republica Moldova, STUDII DE MASTERAT 2019. Specializare: DREPT EUROPEAN, Durata: 2 ani, Forma: învăţământ cu frecvenţă (IF) are o pagină web dedicată (click)
Specializări: învăţământ cu frecvenţă (IF) (2 ani)
La programele de master cu 60 ECTS se pot înscrie absolvenţii care au acumulat cel puţin 240 ECTS din programe de studii absolvite.
- Drept european - (IF - 2 ani): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DE)
- Drept european - extensiunea Bălţi (IF - 2 ani): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DE)
- Dreptul afacerilor - (IF - 1 an): se adresează, în principal, absolvenţilor Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DA)
- Ştiinţe penale - (IF - 1 an): se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (SP)
- Criminalistică - (IF - 1 an): se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Mediicină Veterinară, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (C)
- Carieră Judiciară - (IF - 1 an): se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (C.J.)
- Jurisdicţii Speciale - (IF - 1 an): se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (J.S.)
CENTRUL DE STUDII EUROPENE - http://cse.uaic.ro
- Studii Europene (IF și IFR)
- Dezvoltare Regională (IF)
- Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(IF) - limba engleză
Pentru masterele Centrului de Studii Europene, admiterea se organizează în cadrul centrului (inclusiv interviul)
IF= învăţământ cu frecvenţă (ZI) IFR= învăţământ cu frecvenţă REDUSĂ (I.F.R.)


ADMITERE - Români de PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova.)
Admitere online pentru candidați din Republica Moldova, etnici români și Diaspora - http://inscriere-etnici.uaic.ro/
Românii de pretutindeni trebuie să susţină interviul (în funcţie de opţiuni, separat la fiecare specializare pentru care s-a optat în fişa de înscriere). Românii de PRETUTINDENI pot opta pentru susţinerea interviului online, în acest caz vor specifica într-o cerere ataşată dosarului ziua în care doresc să susțină interviul și vor aștepta confirmarea programării. Comunicarea video şi audio se va face prin intermediul aplicaţiei Skype (contul fiind "Facultatea de Drept IASI"). Interviul online, conform metodologiei, va fi inregistrat.
Pentru înscrierile online "românii de PRETUTINDENI" nu plătesc taxă de înscriere.
Adresă web cu informaţii suplimentare: http://admitere.uaic.ro/

ADMITERE ONLINE
Adresă web înscriere, încărcare documente etc.: http://inscriere.uaic.ro
Atenţie! Nu se pot înscrie online candidaţii care doresc să beneficieze de vreo formă de scutire de la plata taxei de înscriere!
Candidații la admitere masterat 2020 (toate specializările) care depun dosarul de concurs on-line vor specifica într-o cerere ataşată dosarului ziua în care doresc să susțină interviul și vor aștepta confirmarea programării.
CRITERII DE ADMITERE
- 60% Media examenului de licenţă
- 40% Nota la proba orală - interviu în limba de predare a programului
Criteriu de departajare pentru medii egale:
- media anilor de studii
- nota obţinută la proba "Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate" din cadrul examenului de licenţă.
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
NUMĂR DE LOCURI
- învăţământ cu frecvenţă (IF) - BUGET 86 - TOTAL
- învăţământ cu frecvenţă (IF) - BUGET: - Domenii prioritare de dezvoltare ale României
- învăţământ cu frecvenţă (IF)- TAXĂ* - TOTAL 109:
* Locurile cu taxă se vor repartiza pe specializări în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de standardele ARACIS privind numărul de masteranzi din grupă.

ROMI
- învăţământ cu frecvenţă (IF) - BUGET:
ROMÂNI DE PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) - BUGET: fără bursă
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă:
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 35- Studii Europene, 25 - Dezvoltare Regională , 25 - Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(limba engleză)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 20- Studii Europene, 20 - Dezvoltare Regională, 25 - Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(limba engleză)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) Taxă: 25 - Studii Europene
CALENDAR ADMITERE - IULIE
- înscrierea candidaţilor: 13-24 iulie 2020
- Interviul (exclusiv online) :
- afişarea rezultatelor: 27-28 iulie 2020
INTERVIUL ONLINE
Precizări privind susţinerea online a interviului
CAZARE PE PERIOADA ADMITERII
Informaţii complete găsiti la adresa: https://admitere.uaic.ro/cazarea-pe-timpul-admiterii/
TAXE
Candidaţii românii de pretutindeni sunt scutiti de plata taxei de înscriere conform Ordinului anexat.
Taxa de înscriere (Români şi romi): 200 Lei . IMPORTANT! Tabel coduri facultăţi!
Taxa de înscriere se plăteşte o singură dată indiferent de numărul de specializări pentru care se optează.
Taxa de scolarizare: - învăţământ cu frecvenţă (zi) cu taxa: 1400 Lei / semestru
Informaţii realizare plăţi
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
Taxa de înscriere pentru domeniul "Economie şi afaceri internaţionale (specializările Dezvoltare regională şi Studii Europene)": 50 lei
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII - ROMÂNI ŞI ROMI (pentru Românii de pretutindeni găsiţi mai jos)
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români - inclusiv Rromi) / FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români DE PRETUTINDENI)
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați.
•La completarea opțiunilor, vă rugăm să aveți în vedere criteriile specifice de la fiecare specializare în parte și să nu inserați opțiuni pentru specializările la care nu aveți dreptul să vă înscrieți.
2. DIPLOMA DE BACALAUREAT şi FOAIE MATRICOLĂ obţinute în România (document scanat lizibil)
sau ATESTAT(document scanat lizibil) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
3. DIPLOMA DE LICENȚĂ (document scanat lizibil) obţinută în România şi Suplimentul la diplomă / FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR DIN TIMPUL FACULTĂȚII (document scanat lizibil) , doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de licență.
sau ATESTAT(document scanat lizibil) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2020 (document scanat lizibil)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
4. DIPLOMA DE MASTER (document scanat lizibil) pentru candidaţii care se înscriu la al doilea program de studii universitare de master;
5. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România) / PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil);
6. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil);
7. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (document scanat lizibil);
8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale. (document scanat lizibil)
9. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat). (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul). (document scanat lizibil)
10. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de înscriere poate fi achitată ONLINE sau la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28).
Se menţionează: numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
(document scanat lizibil)
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII (Români de pretutindeni)
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români de pretutindeni)
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați.
2. B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova (document scanat lizibil);
3. Certificatul de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil);
4. Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul (document scanat lizibil);
5. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu are rezidenţa/ domiciliul stabil pe teritoriul României (document scanat lizibil).
6. Certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională) (document scanat lizibil);
7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr. 3) - cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc (document scanat lizibil);
8. Bacalaureat sau echivalentă, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil)
9. Foi matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil);
10. Diploma de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil);
11. Suplimentul la diplomă/foi matricole pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil);
sau ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2019 şi 2020 (document scanat lizibil)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
Notă: Documentele originale privind studiile, diploma de bacalaureat, foaia matricolă studii liceale, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/ foaia matricolă studii de licenţă, rămân pe parcursul celor 2 ani ai studiilor de masterat în dosarul de student.
12. Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz (document scanat lizibil);
13. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale (document scanat lizibil).
14. În cazul persoanelor care urmează sau au urmat studii la nivel de masterat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din România, trebuie prezentată o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate cu finanţare de la buget sau cu taxă, dacă a beneficiat de bursă şi în caz afirmativ, numarul de semestre în care a beneficiat de bursă.
Extras din legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (document scanat lizibil).
15. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu a beneficiat deloc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe şcolare) pentru nivelul de studii solicitat (în orice domeniu de studii de masterat) (document scanat lizibil).
Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu (document scanat lizibil).
Notă: pentru documentele necesare care sunt în LIMBA RUSĂ sau în LIMBA ROMÂNĂ, dar cu CARACTERE CHIRILICE, este necesară TRADUCEREA LEGALIZATĂ.
INFORMAŢII UTILE
Atenţie:
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România, dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale (CNRED).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:
(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.
În conformitate cu H.G. 404/29.03.2006 şi metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER:
Art.9 c) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE
Procedură admitere ONLINE studii de masterat
Metodologie admitere studii de masterat
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă) (2018)
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.