Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR PROPUŞI LA EXMATRICULARE, REPETENŢI, CURSANŢI LA SFÂRŞITUL ANULUI UNIV. 2018-2019 ŞI A CELOR CU ÎNTRERUPERE DE STUDII ÎN 2018-2019

joi , 01 august 2019
joi , 01 august 2019 (actualizat)

1. Anul I licenţă

Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate însumând  30 sau mai mult de 30 credite şi cei care nu au achitat taxa) se vor putea reînmatricula (în limita capacităţii de şcolarizare) prin depunerea la Secretariat, în perioada 2-13 septembrie 2019, a cererii de reînmatriculare (vezi modelul),  a chitanţei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare/restanţe (unde este cazul), a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31) şi a cererii de echivalare. În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

 

2. Anul II licenţă

Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi  însumând  30 sau mai mult de 30 credite şi cei care nu au achitat taxa) se vor putea reînmatricula (în limita capacităţii de şcolarizare) prin depunerea la Secretariat, în perioada 2-13 septembrie 2019, a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare/restanţe (unde este cazul), a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 625 lei (taxa se achită la BRD-cod 31) şi a cererii de echivalare. În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

 

3. Anul III licenţă

Studenţii repetenţi din anul III (care au discipline nepromovate, în anii de şcolarizare parcurşi, însumând cel puţin 30 de credite) sau cei exmatriculaţi care nu au achitat taxa de şcolarizare se pot înscrie/reînmatricula (în limita capacităţii de şcolarizare) în perioada 2-13 septembrie 2019, în acelaşi an de studiu, prin depunerea la Secretariat a cererii de reînmatriculare /repetare (vezi modelul),  a chitanţei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (exclus repetenţii; taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare/restanţe (unde este cazul), a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 625 lei (taxa se achită la BRD-cod 31) şi a cererii de echivalare.  În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

 

 

4. Anul IV licenţă (2018-2019)

Studenţii din anul IV licenţă  care şi-au achitat taxa de şcolarizare şi nu au promovat, în anii de şcolarizare parcurşi, maxim 5 examene, vor reface, cu statut de cursant (art. 24, pct d. din Regulamentul studiilor universitare de licenţă) aceste discipline în anul univ. 2019-2020, în regim cu taxă. Aceştia trebuie să depună la Secretariat, în perioada 2-13 septembrie 2019, fişa de înscriere cursant (vezi modelul) şi copia chitanţei pentru taxa de refacere a activităţii, în cuantum de 209 lei/restanţă. Taxa se achită la BRD-cod 35.

Nepromovarea restanţelor până la sfârşitul anului univ. 2019-2020 constituie motiv de exmatriculare.

În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii.

 

  Studenţii din anul IV licenţă care, în anii de şcolarizare parcurşi, au mai mult de  5 restanţe  şi studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare vor fi propuşi la exmatriculare.

Aceşti studenţi se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi în limita capacităţii de şcolarizare) prin depunerea la Secretariat, în perioada 2-13 septembrie 2019, a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare in cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare/restanţe (unde este cazul), a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 625 lei (taxa se achită la BRD-cod 31) şi a cererii de echivalare.

De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

Studenţii exmatriculaţi în urmă cu mai mult de 7 ani,  raportat la data solicitării reînmatriculării, pot fi înmatriculaţi numai în urma concursului de admitere.

 

5. Studenţii din anul IV (2017-2018) care au fost cursanţi în anul univ. 2018-2019 şi care nu au promovat toate examenele restante, sunt propuşi la exmatriculare. Aceştia se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şcolară şi în limita capacităţii de şcolarizare) prin depunerea la Secretariat, în perioada 2-13 septembrie 2019, a cererii de  reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare in cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 625 lei (taxa se achită la BRD-cod 31) şi a cererii de echivalare. De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

 

6. Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii în 2018-2019, se vor înscrie în anul universitar 2019-2020 prin depunerea la Secretariat, în perioada 2-13 septembrie 2019, a cererii de reluare a studiilor şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 625 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare. De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

 

 

Studenţii care au fost exmatriculați şi care depun cerere de reînmatriculare, la reluarea studiilor, trebuie să îndeplinească cerințele rezultate în urma modificării planurilor de învățământ, aplicându-se sistemul european de credite transferabile. Recunoaşterea disciplinelor studiate se face, pe baza unei cereri, de către o comisie constituită în acest sens, la nivel de facultate, cu verificarea identității de curriculă, pentru fiecare disciplină, între momentul promovării examenului şi momentul reînmatriculării. De exemplu, studenţii care au început studiile înainte de 2011-2012, vor susţine examenul de diferenţă la disciplina Drept european general, iar cei care au început studiile înainte de 2005-2006 vor susţine examenul de diferenţă la disciplina Competenţe TIC, în sesiunile de restanţe. De asemenea, vor avea ca diferenţă disciplina Criminologie, studenţii care, în anul al II-lea, nu au susţinut acest examen. Aceste diferenţe se achită într-o perioadă stabilită de facultate, înainte de sesiunea de restanţe, la BRD-cod 35.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 pentru studenţii reînmatriculaţi şi pentru cei care repetă anul de studii se calculează astfel:

-          Taxa pentru examenele nepromovate din anul repetat (taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective);

-          Taxa de echivalare a examenelor promovate din anul repetat în cuantum de 100 lei/disciplină (doar pentru anul IV).

Disciplinele nepromovate din anii anteriori se vor achita înainte de sesiunea de restanţe pe baza înscrierii din fişa semestrială (într-o perioadă ce va fi afişată în timp util; taxa se achită la BRD-cod 35).        

 

Studenţii de la cursuri de licenţă care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv, vor depune la reînmatriculare/reînscriere şi un dosar plic cu următoarele documente:

-          diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (original şi copie xerox)

-          carte de identitate - copie xerox;

-          certificat de naştere - copie xerox;

-          certificat de căsătorie - copie xerox;

-          adeverinţă de student de la prima facultate, pentru cei la a II-a specializare;

-          diplomă de licenţă şi supliment la diplomă pentru cei la a II-a facultate (original şi copie xerox).

 

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.