Română English Français

Brussels, Belgia, Ruxandra Rata Law Office Law Office: ianuarie - aprilie 2016

PROGRAMUL ERASMUS+

Stagii de Practică 2015 - 2016

(actualizarea anunțului afișat în data de 22.12.2015 )

Instituția gazdă

Oraș, țara

Nr. locuri disponibile

Poziție / Departament

Perioada

Ruxandra Rata Law Office Law Office

Brussels, Belgia

1

Trainee

Ianuarie 2016 – aprilie 2016

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Se pot inscrie la selecţie:

 • studenţiiînmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru IoanCuza" din Iași, cetăţeniromâni, cetăţeniaialtor state participante la Programul Erasmus+ saucetăţeniaialtor state decâtceleparticipante la Programul Erasmus+;

 • studenţii din anii I-II-III -IVlicenţă, I-II master, I-II-III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinireaobligaţiilor de doctorand, încadrulduratei de studiidoctorale;
 • foştibeneficiariaiunuistagiu depracticăsaustudiuînprogrameleSocrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numaidacăîndeplinesccriteriile sus-menţionateşicu condiţia caduratatotală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studiu;

 • studenţiișidoctoranziiînaniterminalipentrustagii care au locatâtînultimul an de studiu, câtșipentrustagii care au locînprimul an de dupăabsolvire. In acest din urmacaz,selecțiiletrebuiesaaibaloccelmaitârziupână la dataîncheieriisesiunii de evaluare/examinări dinsemestrul al II-lea al anului terminal, respectivpână la data susțineriipublice a tezei de doctorat,iarstagiile pot începeabiadupăpromovareaexamenului de licență/dizertație, respectivconfirmareatitlului de doctor.

Pentru a fi eligibilipentruunstagiu de practică Erasmus+, studenţiitrebuie:

 • să nu aibărestanţepânăîn ultima sesiuneinclusiv;

 • studenţii din anul I trebuiesăaibă media de admitere/studiu de până la momentulselecţiei
  • (prima sesiune de examene) min. 8;

 • săatestecunoaşterealimbii de lucru de la instituţiapentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prinfoaiamatricolă din liceu, astfel:

 • nota / punctajul minim acceptat (pentrunivel minim B1)trebuiesă fie egal cu 80%din nota saupunctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 saubine, încazulcalificativelor). Excepțiefaccertificatelerecunoscuteinternațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținutepentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptăoricepunctaj;

 • pentru studenții care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, cazîn care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;

 1. să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 • Curriculum Vitae (varămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Scrisoare de motivare (1 pagină), în care să se precizeze: scopurileparticipării la un stagiu de practicăînstrăinătate; motivelepentruparticiparea la selecţiapentru un stagiu de practicăîntr-o anumităorganizaţie, într-un anumit sector (economic)/departament al organizaţiei; preferinţapentru o anumităţarăstrăină; disponibilitatea de a atingescopurilestagiului de practică; explicaţiaclară a nivelului de inovaţieşidiversitateasarcinilor; înţelegereanevoilorşiaşteptărilororganizaţieigazdă; ţeluri in carierapersonală (varămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Atestatul de limbă / foaiamatricolă din liceu (varămâneîncopie la dosarul de selecție al studentului);
 • Declaraţie-tip care atestă, dupăcaz, fie că nu a maibeneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, încazulîn care a maibeneficiat de o astfel de mobilitate, instituțiaprimitoare, tipulşiduratastagiului (varămâneîncopie la dosarul de selecţie al studentului);
 • Extrasul din foaiamatricolăpentrunivelul de studiu la care esteînmatriculatcandidatul la momentulselecţieieliberat de secretariatulfacultăţii (numai cu semnăturafacultăţii); studențiiproaspătadmișivorprezenta o adeverință care confirmăstatutullor (eliberată de Secretariatulfaculțății la care au fostadmiși) șidovadaplățiitaxei de înmatriculare;
 • Studenţii la nivel master saudoctoratvor include şisituaţiaşcolară de la nivelul/nivelele de studiudejapromovat/e (foaiamatricolăşi diploma obţinută la nivellicenţăşi master, dupăcaz); (documentelevorrămâneîncopie la dosarul de selecţie al studentului).
 • Invitatie din partea institutiie in care se va efectua practica

Documentesuplimentare,pentrustudenţii care nu au cetăţeniaunui stat membru UE:

a) copie apermisului de şedere. Excepție de la aceastăcerință fac studenții de la extensiuneaBalți de cetațeniemoldoveana ;

b) o adeverinţă de la facultateaunde este înmatriculat, care săatestecalitatea de studentcufrecvenţă (la zi);

c) dovadaexistenţeiunuigarantcetățeanromân, salariatşideţinător al unuicontbancarînRomânia (declaraţie-tip);

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

a) rezultatele academice - 50% din punctaj (Media anilor de studii – vezi calculul alăturat)

b) competențele lingvistice - 30% din punctaj.

c) interviul - 20% din punctaj;

MODALITATEA DE CONTESTAȚIE Etapa 1: La nivelul facultății, printr-o contestație scrisă adresata comisiei de selecție la email: olga.alexandru@uaic.ro Etapa 2: Daca prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație Biroului Executiv la Consiliului de Administrație al UAIC. In cazul in care contestația este acceptată de către facultate sau de către BECA, atunci candidatura intră in procesul de evaluare.

CALENDARUL SELECŢIEI:

22.12.2015

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

4.01.2016

Intâlnirea informativă cu studenții interesați

Ora. 10 la Departamentul de RelatiiInternationale a Facultatii de Drept

05.01.2016

Actualizarea anunțului privind calendarul selecției

Perioada 22.12.2015-8.01.2016 in urmatoarele zile: 22.12.2016, 4.01.2016,5.01.2016, 7.01.2016, 8.01.2016

Depunerea dosarelor de candidatură

(Sala RelatiiInternationale a Facultatii de Drept, orele 10.00-10.30

16.01.2016_

Interviul*orele10sala Decanatul facultatii de Drept

17.01.2016_

Afișarea rezultatelor selecției (ora14.00)

17.01.2016 -18.01.2016

Contestații și afișare rezultate contestații

21.01.2016

Întâlnirea informativă cu studenții selectați (vor fi contactați și prin email de către coordonatorul Erasmus+)

*Se admit interviuri online.

Pentru informații suplimentare:

Petronela SPIRIDON, Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat – petronela.spiridon@uaic.ro, tel. 0232-201812;

Urda Olga Andreea, Coordonator Stagii de Practică Erasmus+ olga.alexandru@uaic.ro, tel. 0232-201268.

Afișat astăzi, 22/12 /2015 la Secretariatul facultății si pe site-ulFacultății de Drept, actualizat la data de 5.01.2016.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.