Română English Français

Cordoba, Spania, Gabriel Campos Pieto Abogado: mai-august 2016

PROGRAMUL ERASMUS+

Stagii de Practică 2015 - 2016

Instituția gazdă

Oraș, țara

Nr. locuri disponibile

Poziție / Departament

Perioada

Gabriel Campos Pieto Abogado

Cordoba, Spania

2

Trainee

mai 2016 – august 2016

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Se pot inscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anii I-II-III -IV licenţă, I-II master, I-II-III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei de studii doctorale;
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studiu;
 • studenţii și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât și pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urma caz, selecțiile trebuie sa aiba loc cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe abia după promovarea examenului de licență/dizertație, respectiv confirmarea titlului de doctor.

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
 • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei
  • (prima sesiune de examene) min. 8;
 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • pentru studenții care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;

să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Scrisoare de motivare (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu de practică într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector (economic)/departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită ţară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicaţia clară a nivelului de inovaţie şi diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri in cariera personală (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 • Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituția primitoare, tipul şi durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii); studenții proaspăt admiși vor prezenta o adeverință care confirmă statutul lor (eliberată de Secretariatul faculțății la care au fost admiși) și dovada plății taxei de înmatriculare;
 • Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului).
 • Invitatie din partea institutiie in care se va efectua practica

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

a) copie a permisului de şedere. Excepție de la această cerință fac studenții de la extensiunea Balți de cetațenie moldoveana ;

b) o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);

c) dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

a) rezultatele academice - 50% din punctaj (Media anilor de studii – vezi calculul alăturat)

b) competențele lingvistice - 30% din punctaj.

c) interviul - 20% din punctaj;

MODALITATEA DE CONTESTAȚIE Etapa 1: La nivelul facultății, printr-o contestație scrisă adresata comisiei de selecție la email: olga.alexandru@uaic.ro Etapa 2: Daca prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație Biroului Executiv la Consiliului de Administrație al UAIC. In cazul in care contestația este acceptată de către facultate sau de către BECA, atunci candidatura intră in procesul de evaluare.

CALENDARUL SELECŢIEI:

25.01.2015

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

30.01.2016

Intâlnirea informativă cu studenții interesați

Ora. 10.00 la Departamentul de Relatii Internationale a Facultatii de Drept

Perioada 26.01.2016-5.02.2016 in urmatoarele zile:26.01.2016, 28.01.2016, 29.01.2016, 30.01.2016, 31.01.2016, 1.02.2016, 3.02.2016, 5.02.2016

Depunerea dosarelor de candidatură

(Sala 113 – Cabinet asist. univ. dr.Urda Olga Andreea, orele 10.00-10.30

8.02.2016_

Interviul* orele12 sala Decanatul facultatii de Drept

9.02.2016_

Afișarea rezultatelor selecției (ora14.00)

9.02.2016 -10.02.2016

Contestații și afișare rezultate contestații

12.02.2016

Întâlnirea informativă cu studenții selectați (vor fi contactați și prin email de către coordonatorul Erasmus+)

*Se admit interviuri online.

Pentru informații suplimentare:

Petronela SPIRIDON, Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat – petronela.spiridon@uaic.ro, tel. 0232-201812;

Urda Olga Andreea, Coordonator Stagii de Practică Erasmus+ , tel. 0232-201268.

Afișat astăzi, 25/01/2015 la Secretariatul facultății de Facultății de Drept.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.