Română English Français

PROGRAMUL ERASMUS+ Stagii de Practică 2019-2020 Facultatea de DREPT februarie-martie 2020

Instituția gazdă

Oraș, țara

Nr. locuri disponibile

Poziție / Departament

Perioada

Observații

Instituții eligibile identificate de studenți.

Pot participa la selecție si studenții care fac dovada unei invitații/scrisori de confirmare din partea unei instituții eligibile.

NOTE:

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Se pot inscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;

 • studenţii din anii I-II-III (IV) licenţă, I-II master, I-II-III doctorat;
 • Studenții la nivel licență și master înmatriculați la studii cu frecvență redusă sunt eligibili pentru selecția pentru stagii Erasmus+, după parcurgerea următoarei proceduri :

1. solicitarea individuală, pentru fiecare student, din partea facultății;

2. solicitarea este supusă aprobării B.E.C.A.;

3. confirmarea studentului în scris, sub semnătură, asupra faptului că pe perioada stagiului Erasmus+ va urma practica în regim de studii la zi.

 • doctoranzii cu frecvenţă, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat, inclusiv doctoranzii aflați îm perioada de prelungire;

La solicitarea facultăților, se pot înscrie la selecție doctoranzi fără frecvență, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat. Fiecare solicitare va fi supusă aprobării Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

 • foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates / LLP-Erasmus + și Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studiu;

Studenții selectați pentru un stagiu de practică Erasmus+ vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă și completarea chestionarului de evaluare.

Observație! În limita fondurilor existente, studenții pot fi selectați pentru al doilea stagiu succesiv la aceeași instituție, pentru o perioadă de maximum 3 luni, având statut de titular.

 • Statutul de selectat condiționat se pierde dacă toate documentele solicitate prin contractul financiar la finalizarea primului stagiu Erasmus+, nu au fost depuse la timp. În acest caz, orice sumă primită ca avans pentru cel de-al doilea stagiu se va restitui integral.

Se recomandă ca între cele 2 stagii Erasmus+ să existe un interval de timp suficient pentru soluționarea tuturor responsabilităților specifice finalizarii primului stagiu Erasmus+.

 • studenții și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. În acest caz, selecțiile trebuie sa aibă loc cel târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal (inclusiv perioada de restanțe), respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe după absolvire (confirmată prin adeverința eliberată de facultate), respectiv după susținerea publică a tezei de doctorat, în termen ce permite finalizarea procedurilor interne privind deplasările Erasmus+ (termen minim recomandat – 14 zile).

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

Stagiile de practică se vor încheia până la data de 30 septembrie a anului academic în curs (excepție pot face studenții care au primit acordul facultății, cei care urmează să desfășoare stagiul în calitate de proaspăt absolvenți și doctoranzii).

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70 % din punctajul maxim;

 • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei

(prima sesiune de examene) minimum 7,50;

 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:

 • nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;

 • pentru studenții care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;

 • să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 2. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu de practică într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector (economic)/departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită ţară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicaţia clară a nivelului de inovaţie şi diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri in cariera personală (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 4. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituția primitoare, tipul şi durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii); studenții proaspăt admiși vor prezenta o adeverință care confirmă statutul lor (eliberată de Secretariatul faculțății la care au fost admiși) și dovada plății taxei de înmatriculare;
 6. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului).
 7. Confirmarea de primire/ accept din partea institutiei gazda in cazul studentilor care au identificat singuri un loc de practica ERASMUS+ (se accepta o copie scanata dupa original).

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

a) o copie a permisului de şedere; excepție de la această cerință fac studenții înmatriculați la UAIC – Extensiunea Bălți de cetățenie moldoveană;

b) o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);

Observație! Candidații trebuie să identifice un garant (cetățean român) pentru faza de pregătire a documentelor de plecare.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

a) rezultatele academice - 50% din punctaj (punctajul ECTS al anilor de studii anteriori);

b) competențele lingvistice - 30% din punctaj;

c) interviul - 20% din punctaj;

CALENDARUL SELECŢIEI:

 • 07/02/2020 – avizierul Erasmus+ și site-ul facultății

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

 • 27/02/2020, 28/02/2020 (interval orar 13-18) – 29/02/2020 (interval orar 10-13): depunerea dosarelor de candidatură la birou coordonator relații internaționale lect. univ. dr. Andra Iftimiei;

Depunerea dosarelor de candidatură

 • 19/02/2020, ora 10.30, amf. II6: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție

Întâlnire informativă cu studenții interesați,

 • 02/03/2020, orele 13.30: interviu în sala de consiliu a facultății;

Interviul*

 • 04/03/2020, orele 16: afişarea rezultatelor la avizierul Erasmus + și pe site-ul facultății;

Afișarea rezultatelor selecției

 • 07/03/2020, orele 12.30, sala de procese simulate: întâlnire informativă la facultate cu studenții selectați.

Întâlnirea cu studenții selectați (vor fi contactați prin email)

*Se admit interviuri online via Skype.

Pentru informații suplimentare:

Lect. univ. dr. Andra IFTIMIEI coordonator Erasmus+ Practică , tel. 0232-201379 (informații despre locurile de practică, sarcini, responsabilități, activități).

Petronela SPIRIDON-URSU, Serviciul Relații Internaționale, Rectorat – petronela.spiridon@uaic.ro, tel. 0232-201812 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu etc.)

Afișat astăzi, 07/02/2020 la Secretariatul Facultăţii de DREPT.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.