Română English Français

Plan de învăţământ şi fise ale disciplinelor pentru Modulul psihopedagogic nivel 1, 2021-2022

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelul de mai jos.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Domeniul de LICENŢĂ: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: DREPT
Programme of study: Law
Durata programului de studiu: 4 ANI
Length of the programme of study: 4 years
Număr de credite ECTS: 240
Number of ECTS credits: 240
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ (IF)
Mode of study: full-time studies
Anul universitar: 2021-2022

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
MODULUL DE PREGĂTIRE PSIHO-PEDAGOGICĂ, NIVEL I

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr. ore/săpt. SEMESTRUL
C A Evaluare Credite
1 Psihologia educaţiei 2 2 E 5 1
Educational Psychology
2 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului) 2 2 E 5 2
Pedagogy I (The Fundamentals of Pedagogy. Curriculum Theory and Methodology)
3 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării) 2 2 E 5 3
Pedagogy II (Instruction Theory and Methodology. Assessment Theory and Methodology)
4 Didactica specializării 2 2 E 5 4
Didactics of the specialisation
5 Instruire asistată de calculator 1 1 C 2 5
Computer assisted training
6 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 1 (specializarea: Drept) 0 3 C 3 5
Teaching practice in compulsory pre-university education 1 (specialisation: Law)
7 Managementul clasei de elevi 1 1 E 3 6
Classroom Management
8 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 2 (specializarea: Drept) 0 3 C 2 6
Teaching practice in compulsory pre-university education 2 (specialisation: Law)
Total credite nivel I 30
Examen de absolvire – Nivelul I E 5 6
Graduation exam – Level 1

Legendă:
C - curs, A - activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică)
E - examen, C - colocviu

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.