Română English Français

Planuri de învăţământ şi fişe ale disciplinelor pentru anul universitar 2021-2022

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelele de mai jos, corespunzătoare fiecărui an de studiu.


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iași
Facultatea de Drept
Faculty of Law
Domeniul de licenţă: Drept
Area of study: Law
Specializarea: Drept
Programme of study: Law
Durata programului de studiu: 4 ani
Length of the programme of study: 4 years
Număr de credite ECTS: 240
Number of ECTS credits: 240
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ (IF)
Mode of study: full-time studies

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul I de studiu

Nr. crt.
Denumirea disciplinei
Codul
disciplinei
Condi-ționări Semestrul I Semestrul II
Nr. ore/săpt. FV CR Nr. ore/săpt. FV CR
C S L C S L
Discipline obligatorii / Compulsory courses
1 Teoria generală a dreptului DOB.1.1.01 -- 2 2 E 6
General Theory of Law
2 Drept civil. Partea generală DOB.1.1.02 -- 3 2 E 6
Civil Law. General Part
3 Drept european general DOB.1.1.03 -- 2 1 E 6
General European Law
4 Competenţe T.I.C. DOB.1.1.04 -- 2 1 E 3
T.I.C. Competences
5 Limba straină (Engleză juridică ori Franceză juridică) DOB.1.1.05 -- 2 1 EVP 3
Foreign Language (Legal English or Legal French)
Discipline opţionale: 1 disciplină din pachetul 6 și 1 disciplină din pachetul 7
Optional courses: 1 out of 6 package and 1 out of 7 package
6.1. Retorică DOP.1.1.06.1 -- 2 1 EVP 3
Rethorics
6.2. Comunicare juridică DOP.1.1.06.2 -- 2 1 EVP 3
Legal writing
7.1. Sociologie juridică DOP.1.1.07.1 -- 2 1 EVP 3
Juridical Sociology
7.2. Etică și integritate academică DOP.1.1.07.2 -- 2 0 EVP 3
Ethics and academic integrity
Discipline facultative / Supplementary courses
1 A doua limbă străină (Engleză juridică ori Franceză juridică) DOF.1.1.01 -- 2 1 EVP 3
Second Foreign Language (Legal English or Legal French)
2 Educaţie fizică DOF.1.1.02 -- 2 EVP 3
Physical education
Discipline obligatorii / Compulsory courses
1 Drept civil. Persoanele DOB.1.2.01 -- 3 2 E 6
Civil Law. The Persons
2 Drept constituţional şi instituţii politice DOB.1.2.02 -- 4 2 E 6
Constitutional Law and Political Institutions
3 Drept roman DOB.1.2.03 -- 2 2 E 5
Roman Law
4 Dreptul instituţional al Uniunii Europene DOB.1.2.04 -- 2 1 E 4
Institutional Law of the EU
5 Limba straină (Franceză juridică ori Germană juridică) DOB.1.2.05 -- 2 1 EVP 3
Foreign Language (Legal French or Legal German)
Discipline opţionale: 1 disciplină din pachetul 6 și 1 disciplină din pachetul 7
Optional courses: 1 out of 6 package and 1 out of 7 package
6.1 Organizarea sistemului judiciar DOP.1.2.06.1 -- 2 1 EVP 3
Organisation of the judicial system
6.2 Istoria construcției europene DOP.1.2.06.2 -- 2 1 EVP 3
History of European Construction
6.3 Istoria dreptului românesc DOP.1.2.06.3 -- 2 1 EVP 3
History of Romanian Law
7.1 Logică juridică DOP.1.2.07.1 -- 2 1 EVP 3
Juridical Logic
7.2 Filosofia dreptului DOP.1.2.07.2 -- 2 1 EVP 3
Philosophy of Law
Discipline facultative / Supplementary courses
1 A doua limbă străină (Franceză juridică ori Germană juridică) DOF.1.2.01 -- 2 1 EVP 3
Second Foreign Language (Legal French or Legal German)
2 Educaţie fizică DOF.1.2.02 -- 2 EVP 3
Physical education
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 15 8 1 -- 30 17 10 0 -- 30

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul II de studiu

Nr. crt.
Denumirea disciplinei
Codul
disciplinei
Condi ționări Semestrul I Semestrul II
Nr. ore/săpt. FV CR Nr. ore/săpt. FV CR
C S L C S L
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept penal – partea generală I DOB.2.1.01 -- 2 2 E 6
Criminal Law. General Part I
2 Drept civil. Drepturi reale DOB.2.1.02 -- 2 2 E 6
Civil Law. Real Estate Law
3 Drept administrativ I DOB.2.1.03 -- 2 2 E 4
Administrative Law I
4 Drept internaţional public DOB.2.1.04 -- 2 2 E 4
International Public Law
5 Drept comparat. Sisteme juridice contemporane DOB.2.1.05 -- 2 1 E 4
Comparative law. Contemporary legal systems
6 Limba straină (Engleză juridică ori Germană juridică) DOB.2.1.06 -- 2 1 EVP 3
Foreign Language (Legal English or Legal German)
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)
7.1 Politicile Uniunii Europene DOP.2.1.07.1 -- 2 1 EVP 3
European Union Politics
7.2 Protecţia juridică a drepturilor omului DOP.2.1.07.2 -- 2 1 EVP 3
Legal Protection of Human Rights
Discipline facultative (Supplementary courses)
1 A doua limbă străină (Engleză juridică ori Germană juridică) DOF.2.1.01 -- 2 1 EVP 3
Second Foreign Language (Legal English or Legal German)
2 Educaţie fizică DOF.2.1.02 -- 2 EVP 3
Physical education
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept penal – partea generală II DOB.2.2.01 -- 2 2 E 6
Criminal Law. General Part II
2 Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor DOB.2.2.02 -- 2 2 E 6
Civil Law. Law of Tort
3 Drept administrativ II DOB.2.2.03 -- 2 2 E 5
Administrative Law II
4 Drept financiar DOB.2.2.04 -- 2 2 E 5
Financial Law
5 Criminologie DOB.2.2.05 -- 2 1 E 5
Criminology
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)
6.1 Drept bancar DOP.2.2.06.1 -- 2 1 EVP 3
Banking
6.2 Drept funciar şi publicitate imobiliară DOP.2.2.06.2 -- 2 1 EVP 3
Real Estate Law and Real Estate Survey System
Discipline facultative (Supplementary courses)
1 Educaţie fizică DOF.2.2.01 -- 2 EVP 3
Physical education
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 14 12 0 -- 30 12 11 0 -- 30

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul III de studiu

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul
disciplinei
Condi ționări Semestrul I Semestrul II
Nr. ore/săpt. FV CR Nr. ore/săpt. FV CR
C S L C S L
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept penal – partea specială I DOB.3.1.01 -- 2 2 E 6
Criminal Law. Special Part I
2 Drept civil. Contracte DOB.3.1.02 -- 2 2 E 6
Civil Law. Contracts
3 Drept procesual penal - partea generală DOB.3.1.03 -- 2 2 E 5
Criminal Procedure. General Part
4 Dreptul familiei DOB.3.1.04 -- 2 2 E 5
Family Law
Discipline opţionale: 2 din 4 (Optional courses: 2 out of 4)
5 Teoria relaţiilor internaţionale DOP.3.1.05 -- 2 1 EVP 4
Theory of International Relations
6 Psihologie judiciară DOP.3.1.06 -- 2 1 EVP 4
Judicial Psychology
7 Drept execuțional penal DOP.3.1.07 -- 2 1 EVP 4
Executional criminal law
8 Tehnologie Web pentru jurişti DOP.3.1.08 -- 2 1 EVP 4
Web Technology for Lawyers
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept penal – partea specială II DOB.3.2.01 -- 2 2 E 6
Criminal Law. Special Part II
2 Drept civil. Succesiuni DOB.3.2.02 -- 2 2 E 6
Civil Law. Successions
3 Drept procesual penal - partea specială DOB.3.2.03 -- 2 2 E 5
Criminal Procedure. Special Part
4 Dreptul proprietăţii intelectuale DOB.3.2.04 -- 2 1 E 5
Intellectual Property Law
5 Practica de specialitate DOB.3.2.05 -- 4 EVP 4
Specialised Practice
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)
6 Dreptul mediului DOP.3.2.06 -- 2 1 EVP 4
Environmental Law
7 Dreptul material al Uniunii Europene DOP.3.2.07 -- 2 1 EVP 4
Substantive Law of the European Union
8 Dreptul securităţii sociale DOP.3.2.08 -- 2 1 EVP 4
Social Security Law
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 12 9 0 -- 30 10 12 0 -- 30

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul IV de studiu

Nr. crt.
Denumirea disciplinei
Codul
disciplinei
Condi ționări Semestrul I Semestrul II
Nr. ore/săpt. FV CR Nr. ore/săpt. FV CR
C S L C S L
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept procesual civil I DOB.4.1.01 -- 2 2 E 6
Civil Procedure I
2 Dreptul muncii DOB.4.1.02 -- 4 2 E 6
Labor Law
3 Drept comercial DOB.4.1.03 -- 3 2 E 5
Trade Law
4 Practica de specialitate DOB.4.1.04 -- 4 EVP 5
Specialised Practice
Discipline opţionale: 2 din 3 (Optional courses: 2 out of 3)
5 Medicină legală DOP.4.1.05 -- 2 1 EVP 4
Forensic Medicine
6 Convenţia europeană a drepturilor omului DOP.4.1.06 -- 2 2 EVP 4
European Human Rights Convenient
7 Metode alternative de soluționare a litigiilor DOP.4.1.07 -- 2 2 EVP 4
Alternative methods of dispute resolution
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept procesual civil II DOB.4.2.01 -- 2 2 E 6
Civil Procedure II
2 Drept internaţional privat DOB.4.2.02 -- 2 1 E 5
International Private Law
3 Dreptul comerţului internaţional DOB.4.2.03 -- 2 1 E 5
International Trade Law
4 Criminalistică DOB.4.2.04 -- 2 1 E 5
Forensics Sciences
5 Practica de specialitate (inserție profesională) DOB.4.2.05 -- 2 EVP 2
Specialised practice (professional insertion)
6 Practică pentru elaborarea lucrării de licență - 2 săptămâni DOB.4.2.06 -- 3 EVP 3
Practice for and writting the bachelor thesis - 2 weeks
Discipline opţionale: 1 din 4 (Optional courses: 1 out of 4)
7 Dreptul concurenţei DOP.4.2.07 -- 2 2 EVP 4
Anti-trust Law
8 Jurisprudenţa CEDO DOP.4.2.08 -- 2 2 EVP 4
ECHR Case Law
9 Executarea silită DOP.4.2.09 -- 2 2 EVP 4
Forced execution Law
10 Procedura insolvenţei DOP.4.2.10 -- 2 2 EVP 4
Insolvency procedure
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 13 14 0 -- 30 10 12 0 -- 30

Examen de licenţă: 10 credite
Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.