Română English Français

Planuri de învăţământ şi fişe ale disciplinelor, an universitar 2021-2022, Drept european

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelul de mai jos.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Ciclul II, studii universitare de master
Master study programme - cycle II
Domeniul: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: DREPT EUROPEAN
Programme of study: EUROPEAN LAW
Durata programului de studiu: 2 ani
Length of the programme of study: 2 years
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Mode of study: full-time studies
Anul universitar: 2021-2022

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul I de studiu, specializarea DREPT EUROPEAN

Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Condiționări (Cod) SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
C S FV CR C S FV CR
1 Drept constituţional european DE1101 -- 2 2 E 8
European Constitutional Law
2 Drept european M1: Izvoare si ordine juridica; M2: Drept institutional european DE1102 -- 2 2 E 8
European Law M1: Sources and legal order; M2: European Institutional Law
3 Fiscalitate europeană DE1103 -- 2 2 E 7
European fiscality
4 Construcţia europeană şi politicile UE DE1104 -- 2 2 E 7
European Construction and EU Policies
5 Drept administrativ european DE1205 -- 2 2 E 7
European Administrative Law
6 Protecția libertății de exprimare în dreptul european și internațional DE1206 -- 2 2 E 8
Protection of freedom of expression by European and international legal means
7 Convenţia europeană a drepturilor omului. Jurisprudenţa CEDO DE1207 -- 2 1 E 7
The European Convention for Human Rights. ECHR Case Law
8 Probleme de drept material al UE DE1208 -- 2 2 E 8
Issues of Substantive Law of the EU
Total 8 8 30 8 7 30

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul II de studiu, specializarea DREPT EUROPEAN

Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Condiționări (Cod) SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
C S FV CR C S FV CR
1 Dreptul european al mediului DE2101 -- 2 2 E 7
European Environmental Law
2 Drept Internațional Privat European în raporturile de comerț internațional DE2102 -- 2 2 E 6
European Private International Law applying to international trade
3 Drept penal european DE2103 -- 2 2 E 6
European Criminal Law
4 Dreptul european al afacerilor DE2104 -- 2 2 E 7
European Business Law
5 Practica de specialitate DE2105 -- - 3 EVP 4
Specialized Practice
6 Filosofia dreptului european DE2206 -- 2 2 E 6
Philosophy of European Law
7 Drepturile omului în Uniunea Europeană DE2207 -- 2 2 E 6
Human Rights in the European Union
8 Uniunea Europeană în sistemul relaţiilor internaţionale DE2208 -- 2 2 E 5
Modul 1: UE ca actor global; Modul 2: Europa lărgită și politica de vecinătate
European Union in the system of international relations
Module 1: The EU as a global actor; Module 2: Enlarged Europe and Neighborhood Policy
9 Drept social european DE2209 -- 2 1 E 5
European social Law
10 Etica şi integritate academică DE2210 -- 1 - EVP 4
Ethics and academic integrity
11 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni DE2211 -- - 3 EVP 4
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks
Total 8 11 30 9 10 30

Examen de disertație / Disertation examen 10 credite/10 ECTS

Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.