Română English Français

Planuri de învăţământ şi fişe ale disciplinelor, an universitar 2021-2022, Drept şi ordine publică, filiala Focşani

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelul de mai jos.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Ciclul II, studii universitare de master
Master study programme - cycle II
Domeniul: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: DREPT ŞI ORDINE PUBLICĂ - FILIALA FOCŞANI
Programme of study: LAW AND PUBLIC ORDER - FOCŞANI BRANCH
Durata programului de studiu: 2 ani
Length of the programme of study: 2 years
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Mode of study: full-time studies
Anul universitar: 2021-2022

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul I de studiu, specializarea DREPT ŞI ORDINE PUBLICĂ - FILIALA FOCŞANI

Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Condiționări (Cod) SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
C S FV CR C S FV CR
1 Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici DOP1101 -- 2 1 E 8
Service reports of civil servants
2 Elemente de drept penal. Parte generală DOP1102 -- 2 2 E 8
Criminal law. General part
3 Management organizațional în instituțiile publice DOP1103 -- 2 1 E 7
Organisational management in public institutions
4 Strategii de argumentare în activitățile de ordine publică DOP1104 -- 2 2 E 7
Argumenting strategies in public order activities
5 Criminalistică. Tehnici şi procedee moderne de investigare  DOP1205 -- 2 1 E 7
Forensic Science. Modern Techniques and Procedures of Investigation
6 Drept penal special. Probleme speciale de teorie și practică DOP1206 -- 2 2 E 8
Special criminal law. Special issues of theory and practice
7 Ordinea publică și contenciosul contravențional DOP1207 -- 2 1 E 7
Public order and contraventional disputes
8 Elemente de procedură penală. Urmărirea penală DOP1208 -- 2 2 E 8
Elements of criminal proceedings. Prosecution
Total 8 6 30 8 6 30

Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.