Română english français

Noutăţi şi comunicate

Burse sociale şi burse de performanţă academică

marți , 01 octombrie 2019
joi , 10 octombrie 2019 (actualizat)

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL

 • Perioada de depunere dosare : 7 octombrie - 18 oct. 2019, între orele 10-12, la cabinet nr. 36 (lângă laborator de Criminalistică, corp A, demisol)
 • NU se vor PRIMI / ÎNREGISTRA dosare incomplete sau cu documente neconforme iar termenul limită nu se prelungeşte, pentru nici un eventual motiv invocat. În acest sens, studenţii care doresc să depună dosar pentru această categorie de bursă, sunt rugaţi să nu efectueze demersul “pe ultima sută de metri” (în ultimele două-trei zile ale termenului de depunere), întrucât, în situaţia în care vreun document este neconform, nu se va prelungi termenul de completare a dosarului respectiv dupa termenul anunţat!!!

FOARTE IMPORTANT:

 • Dintre studenţii anilor II, III, IV Licenţă şi II Master Drept European, pot depune dosare de bursă socială doar studenţii care au obţinut un număr de minimum de 20 credite/semestru, respectiv 40 credite/an.
 • Studenţii care repetă anul de studii sau care sunt reînmatriculaţi în acelaşi an de studiu pot depune dosare pentru bursele sociale doar dacă nu au beneficiat de bursă socială în anul precedent.

Cuantumul salariului de bază minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru anul semestrul I al anului universitar 2019/2020 este de 1.263 lei / lună.

Cuantumul alocaţiei de stat pentru lunile luate în calcul este:

 • 300 lei/lună – copiii în vârstă de până la 2 ani (sau 3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi);
 • 300 lei/lună – copiii cu dizabilităţi cu vărsta cuprinsă între 3 şi 18 ani;
 • 150 lei/lună – copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestor cursuri.

Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor nete sunt: IUNIE, IULIE, AUGUST 2019 (conform “Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi”).

Pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia.

Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Bursele de ajutor social se acorda, conform următoarelor priorităţi şi criterii:

 1. studenţilor orfani sau studenţi proveniţi din casele de copii sau plasament familial, în următoare ordine de prioritate:
  1. Orfani de ambii părinţi şi studenţi proveniţi din casele de copii sau plasament familial care nu realizează în lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2019 un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
  2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2019 un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;
 2. studenţilor bolnavi TBC, care se afla în evidenta unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, boli rare, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, poliartrită juvenilă, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut, handicap locomotor;
 3. studenţilor a căror familie nu realizează pe lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2019 un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII ORFANI DE AMBII PĂRINŢI vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip – Anexa 1 (document printabil, ataşat mai sus);;

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2 – (document printabil, ataşat mai sus);)

(3) copie după certificatul de naştere si carte/ buletin de identitate;

(4) copii după certificatele de deces ale părinţilor;

(5) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2019);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2019);

(6) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2019 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

(7) adeverinţă de student;

(8) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei solicitate);

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII ORFANI DE UN PĂRINTE vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip – Anexa 1 (document printabil, ataşat mai sus);

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2 – (document printabil, ataşat mai sus);

(3) copie după certificatul de naştere si carte/ buletin de identitate;

(4) copie după certificatul de deces al părintelui;

(5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

(6) documente justificative privind veniturile proprii, după caz, pentru student şi pentru părintele în viaţă:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2019);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2019);

(7) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2019 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

(8) declaraţie pe propria răspundere, dată de părintele în viaţă, care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care ăşi are domiciliul (se specifică lunile care se iau în calcul: IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2019);

(9) adeverinţă de student;

(10) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASELE DE COPII (CENTRELE DE PLASAMENT) SAU PLASAMENT FAMILIAL vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip – Anexa 1 ((document printabil, ataşat mai sus);

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2 – (document printabil, ataşat mai sus);

(3) copie după certificatul de naştere si cartea/ buletinul de identitate;

(4) documente justificative privind situaţia în care se află:

 1. a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;
 2. b) copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial;

(5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2019);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2019);

(6) adeverinţă de student;

(7) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

STUDENTII CARE SOLICITA BURSA SOCIALĂ PE CRITERII MEDICALE vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip – Anexa 1 (document printabil, ataşat mai sus);

(2) copie după certificatul de naştere si cartea/ buletinul de identitate;

(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului si de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8).

(4) adeverinţă de student;

(5) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENTII CARE PROVIN DIN FAMILII ALE CĂROR VENITURI LUNARE NETE MEDII PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL DE BAZĂ MINIM NET PE ECONOMIE (studenţi sub 26 de ani) vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip – Anexa 1 (document printabil, ataşat mai sus);

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai au şi alte venituri decât cele declarate (document printabil, ataşat mai sus);

(3) copie după certificatul de naştere si cartea/ buletinul de identitate;

(4) copie ale buletinelor/cărţile de identitate ale părinţilor;

(5) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;

(6) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

(7) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la un notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, dar care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;

(8) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale, dacă este cazul;

(9) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august 2019);
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2019);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2019);

(10) declaraţii pe propria răspundere, date de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit (de specificat lunile care se iau în calcul – iunie, iulie, august 2019), în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul – pentru veniturile de la punctul (9), in cazul în care nu realizează);

(11) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia)

(12) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2019- conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

(13) adeverinţă de student;

(14) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 26 DE ANI ŞI 35 DE ANI vor depune următoarele documente:

 • (1) cerere tip – Anexa 1 (document printabil, ataşat mai sus);
 • (2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (document printabil, ataşat mai sus);
 • (3) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • (4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
  • a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august 2019);
  • b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2019);
  • c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2019);
 • (5) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2019- conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • (6) documente justificative ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie, etc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • (7) adeverinţă de student;

Pentru familiile de studenţi, dosarele cuprind următoarele documente (conform „Regulamentului Serviciilor pentru studenţi”, secţiunea Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi şi Normelor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării diferitelor categorii de burse de ajutor social):

 1. a) studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă: copie a certificatului de căsătorie, adeverinţă de student pentru celălalt soţ, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); venitul mediu net pe membru al familiei se calculează ca medie a veniturilor nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi;
 2. b) student/ă căsătorit/ă, soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ/ soţie (literele i.- v.), dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/ soţie se adaugă:
 3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 4. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2019- conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;.
 5. declaraţie pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz (specificate lunile care se iau în calcul).

Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează conform algoritmului: pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul membrului familiei şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi.

BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRACAMINTE se poate acorda, la cerere, în cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de maxim două ori în decursul unui an universitar:

 1. a) studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus măsura de protecţie plasamentul;
 2. b) studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic a căror familie nu a realizat în cele 3 luni (iunie, iulie si august 2019) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim net la nivel naţional.

Studenţii care solicita aceasta categorie de bursa ataşează, la dosarul pentru bursa de ajutor social, o cerere separata, analiza dosarului realizându-se o singura data.

Bursa de performanţă ştiinţifică

 • Bursele de performanţă se pot acorda, prin concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare stiinţifică, sportivă sau cultural-artistică. Bursele sunt acordate, după aprobarea de către Biroul Consiliului de Administrație, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor, începând cu data atribuirii.
 • Cf. Art. 14 din Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţi, Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor cu rezultate în activitatea de cercetare stiinţifică, precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenții.
 • Criteriile de acordare a bursei de performanţă ştiinţifică sunt: a) îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar); b) participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenţii; c) în situație de punctaj egal, în urma evaluării activității științifice, media poate fi luată în considerare pentru departajare; (2) Pentru evaluarea activităţii extra-curriculare se punctează doar activităţile realizate de către candidat de la ultima obţinere a unei burse de performanţă.
 • Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă de performanţă, va cuprinde: a) curriculum vitae; b) lucrările ştiinţifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările ştiinţifice, sportive sau cultural-artistice la care a participat; c) situaţia şcolară; d) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică.
 • Detalii despre această categorie de bursă, a se vedea în Regulament
 • Perioada de depunere dosare : 7 octombrie - 18 oct. 2019, între orele 10-12, la cabinet nr. 36 (lângă laborator de Criminalistică, corp A, demisol)
 • NU se vor PRIMI / ÎNREGISTRA dosare incomplete sau cu documente neconforme iar termenul limită nu se prelungeşte, pentru nici un eventual motiv invocat.

Bursă de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural

 • Pot solicita acest tip de bursă, studenții beneficiari de bursă de studiu integrală sau merit, iar diferența până la 1000 ron, se va susţine din Venituri Proprii Facultate (cf. art. 68 din Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţi)
 • Bursa de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se poate acorda, câte una pentru fiecare facultate, studentului cu cele mai bune rezultate în activitatea didactică, dintre studenţii care au, atât ei, cât şi părinţii acestora, domiciliul în mediul rural. (art. 66)
 • Bursa de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă începând cu anul al II-lea al ciclului de studii de licenţă (art. 67)
 • Dosarul va cuprinde: - cererea de solicitare a bursei; - copia certificatului de naștere şi a Cărţii de Identitate (student, părinţi), alte documente relevante, dacă este cayul, pentru dovada domiciliului în mediul rural.
 • Detalii despre această categorie de bursă, a se vedea în Regulament
 • Perioada de depunere dosare : 7 octombrie - 18 oct. 2019, între orele 10-12, la cabinet nr. 36 (lângă laborator de Criminalistică, corp A, demisol)
 • NU se vor PRIMI / ÎNREGISTRA dosare incomplete sau cu documente neconforme iar termenul limită nu se prelungeşte, pentru nici un eventual motiv invocat.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.