Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Rezultate admitere studii de LICENŢĂ (runda 7), sesiunea iulie 2021 (afişare 06.08.2021)

vineri , 06 august 2021
vineri , 06 august 2021 (actualizat)

n atenţia candidaţilor admişi (anul I de studiu, licenţă şi master) care doresc CAZARE în căminele UAIC

CONDIŢII DE ÎNMATRICULARE / CONFIRMARE A LOCULUI

LA STUDII DE LICENŢĂ – runda a VII-a (9, 10 august 2021)

 

În urma reafişării listelor (runda a VII-a) cu rezultatele concursului de admitere la Facultatea de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi, pe 6 august 2021, se configurează următoarele două categorii de candidaţi (din punctul de vedere al condiţiilor de înmatriculare / confirmare a locului):

A) Candidaţi care TREBUIE să se prezinte FIZIC la sediul Facultăţii, pentru a desfăşura procedurile de confirmare a locului / înmatriculare. Din această categorie fac parte:

A1) candidaţii care au fost admişi acum pentru prima oară, în runda a VII-a, indiferent de locul pe care au fost distribuiţi (candidaţi aflaţi pe lista de Respinşi la primele afişări – rundele I-VI – şi care au ocupat un loc pentru prima dată în runda a VII-a, după reafişarea din 6 august 2021); aceşti candidaţi se vor prezenta la Secretariatul Facultăţii; candidaţii din această categorie care s-au înscris online trebuie să depună întregul dosar, cu toate actele necesare la înscriere (a se vedea mai jos actele necesare pentru înmatriculare). Candidaţii din această categorie care nu vor îndeplini formalităţile de confirmare a locului până pe 10 august 2021 (ora 12:00) vor fi ELIMINAŢI din concursul de admitere, nemaiputând participa ulterior nici la eventuale noi redistribuiri ocazionate de reafişări subsecvente!!!

A2) candidaţii care au fost iniţial admişi pe un loc cu taxă (IFR sau IF) în rundele anterioare (rundele I - VI), care au promovat acum pe un loc bugetat (IF buget), în runda a VII-a şi care NU au depus încă la dosar (la înscriere sau confirmările anterioare ale locului, în rundele anterioare) actele de studiu în original; aceşti candidaţi trebuie să aducă la dosar, în completare, actele de studiu în original şi se vor prezenta la Secretariatul Facultăţii (a se vedea mai jos actele necesare pentru înmatriculare). Candidaţii din această categorie care nu vor îndeplini în termenul indicat formalităţile de confirmare a noului loc distribuit VOR PIERDE ACEST LOC pe 10 august 2021 (ora 12:00) şi VOR FI REDISTRIBUIŢI PE LOCUL INIŢIAL OCUPAT şi confirmat (la taxă), nemaiputând participa ulterior la eventuale noi distribuiri atrase de reafişări subsecvente!!!

şi

B) Candidaţi care NU trebuie să se prezinte FIZIC la sediul Facultăţii pentru a confirma locul. Din această categorie fac parte:

B1) candidaţii care au fost admişi anterior (în rundele I - VI) la IFR, care au confirmat locul (în rundele anterioare/ s-au înmatriculat) şi care au promovat acum, în runda a VII-a, pe un loc la IF taxă;aceşti candidaţi nu mai trebuie să desfăşoare niciun demers pentru confirmarea locului nou obţinut! Recomandăm a se consulta în continuare site-ul Facultăţii.

B2) candidaţii care au fost admişi anterior (în rundele I - VI)  pe un loc cu taxă (IFR sau IF), care au confirmat acel loc (în rundele anterioare / s-au înmatriculat), având depuse la dosar actele de studiu în original şi care au promovat acum,  în runda a VII-a, pe un loc bugetat (IF buget); pentru a-şi confirma locul nou obţinut la buget, până pe 10 august 2021 (ora 12:00), aceşti candidaţi trebuie să achite taxa de înmatriculare la IF buget, în cuantum de 50 lei şi să trimită dovada de plată a acesteia prin email la adresa: admitere.drept@uaic.ro (titlul mesajului va fi: “confirmare loc IF buget”, urmat de indicarea “numelui candidatului”; în cuprinsul mesajului se va indica numele candidatului, indicativul dosarului, locul iniţial confirmat la taxă, faptul că în urma reafişării candidatul a promovat pe loc bugetat; la email se vor anexa documentele indicate în prezentul anunţ); concomitent, prin acelaşi mesaj trimis pe email, aceşti candidaţi vor transmite şi o cerere de restituire a taxei achitate iniţial pentru confirmarea locului cu taxă în runda anterioară  (700 lei) – modelul cererii este postat pe site-ul Facultăţii de Drept; cererea de restituire trebuie însoţită de o copie după cartea de identitate a candidatului şi un extras de cont pe numele acestuia (restituirile se efectuează doar prin cirament bancar, nu în numerar). Candidaţii din această categorie care nu vor îndeplini în termenul indicat formalităţile de confirmare a noului loc distribuit VOR PIERDE ACEST LOC pe 10 august 2021 (ora 12:00) şi VOR FI REDISTRIBUIŢI PE LOCUL INIŢIAL OCUPAT şi confirmat (la taxă), nemaiputând participa ulterior la eventuale noi distribuiri atrase de reafişări subsecvente!!!

 

*

 

Confirmarea locurilor (pentru candidaţii care trebuie să se prezinte fizic în vederea înmatriculării) / retragerea dosarelor înscrise în fizic va avea loc doar la Secretariatul IF (ZI)  Facultăţii de Drept, UAIC Iaşi.

*

Programul de lucru va fi :

Luni (9 august), MARŢI (10 august)   /  Interval orar: 8.30 – 12.00.

 

 

 

*

  • CANDIDAŢII ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET (IF buget) trebuie:

1. Să depună la dosar (până pe 10 august 2021, ora 12:00) actele de studii din liceu (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) în original şi copie simplă.

            Candidaţii care sunt deja absolvenţi de studii superioare (altă Facultate absolvită) trebuie să depună în original (şi copie simplă) şi diploma de licenţă (sau adeverinţa de absolvire, pentru cei din promoţia 2021), precum şi foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licenţă. Excepţie de la această regulă fac acei candidaţi care sunt studenţi la studii de masterat în curs; aceştia vor depune o adeverinţă de student / adeverinţă de confirmare (înmatriculare) de la respectiva specializare distinctă de masterat.

2. Să semneze contractul de studiu (numai cetăţenii români).

3. Să achite taxa de înmatriculare, în cuantum de 50 de lei. Se va menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului, Facultatea de Drept, forma de învăţământ: licenţă IF, cod 1221, cod taxă 38. Copia simplă a chitanţei va fi prezentată la comisia de admitere şi depusă la dosar; originalul va fi păstrat de candidat (student). În cazul retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă nu se restituie! Taxa se poate achita la orice sediu al B.R.D. Candidaţii iniţial admişi (rundele I-VI) pe locuri cu taxă (IFR / IF), pe care le-au confirmat (plătind taxa de 700 lei) şi care au fost ulterior admişi pe loc bugetat (runda VII) trebuie şi ei să achite, distinct, această taxă de înmatriculare, de 50 lei. Separat, aceştia vor redacta o cerere de restituire a taxei iniţial achitate pentru înmatriculare pe locul cu taxă (700 lei), pe care o vor depune la Secretariatul Facultăţii (în fizic sau prin email pe adresa: admitere.drept@uaic.ro), alături de o copie după cartea de identitate, o copie după dovada de plată a acelei taxe şi un extras de cont pe nume propriu al candidatului care întocmeşte cererea de restituire (modelul tipizat al cererii de restituire se găseşte încărcat pe site-ul Facultăţii, la secţiunea Admitere Licenţă).

4. Să depună un extras de cont (cont deschis la o instituţie bancară din România pe numele propriu al candidatului!).

(5. Candidaţii admişi acum pentru prima dată, în runda a VII-a, dacă s-au înscris online, trebuie să aducă integral dosarul de admitere, cu toate documentele necesare la înscriere, inclusiv dosar plic, fotografii, adeverinţă medicală, copie după cartea de identitate şi certificatul de naştere, dovada plăţii taxei de înscriere de 300 lei sau dovada scutirii de plata acestei taxe).

  • CANDIDAŢII ADMIŞI PE LOCURI cu TAXĂ (IF taxă / IFR) trebuie:

1. Să depună la dosar (până pe 10 august 2021, ora 12) actele de studiu din liceu (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) în original şi copie simplă, indiferent de forma de învăţământ (IF taxă / IFR). Excepţie fac cei înmatriculaţi / cu loc confirmat la o altă Facultate; în acest caz, confirmarea se poate realiza cu actele de studiu din liceu în copie legalizată şi prin depunerea la dosar a unei adeverinţe din care să reiasă că persoana respectivă este admisă/înmatriculată la o altă Facultate (Atenţie: nu este suficientă o adeverinţă de înscriere, ci doar una de student sau de candidat la concursul de admitere care a fost admis / cu loc confirmat / înmatriculat !).

Candidaţii care sunt deja absolvenţi de studii superioare (altă Facultate absolvită) trebuie să depună în original şi copie simplă şi diploma de licenţă (sau adeverinţa de absolvire, pentru cei din promoţia 2021), precum şi foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licenţă. Excepţie de la această regulă fac acei candidaţi care sunt studenţi la studii de masterat în curs; aceştia vor depune o adeverinţă de student / adeverinţă de confirmare (înmatriculare) de la respectiva specializare distinctă de masterat.

2. Să semneze contractul de studiu (numai cetăţenii români).

3. Studenţii admişi la învăţământ cu frecvenţă (IF) – taxă trebuie să achite 700 de lei (reprezentând parte din taxa de şcolarizare aferentă primului semestru de studiu - în valoare de 1400 lei). Aceşti candidaţi vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele, Facultatea de Drept, forma de învăţământ: licenţă IF, cod 1221, cod taxă de şcolarizare 31. Copia simplă a chitanţei va fi prezentată la comisia de admitere şi depusă la dosar; originalul va fi păstrat de către candidat (student). Candidaţii iniţial admişi pe locuri IFR, care au promovat acum, în runda a VII-a, pe locuri de IF taxă, NU MAI TREBUIE SĂ ACHITE NICIO NOUĂ TAXĂ (suma deja achitată pentru confirmarea locului la IFR în rundele anterioare este aceeaşi cu suma ce se impune achitată pentru confirmarea locului la IF taxă – 700 lei)!!!

4. Studenţii admişi la învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) trebuie să achite 700 de lei  (reprezentând parte din taxa de şcolarizare aferentă primului semestru de studiu - în valoare de 1400 lei). Aceşti candidaţi vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele, Facultatea de Drept, forma de învăţământ: licenţă IFR, cod 2215, cod taxă de şcolarizare 31. Copia simplă a chitanţei va fi prezentată la comisia de admitere şi depusă la dosar; originalul va fi păstrat de către candidat (student).

5. Să depună un extras de cont (cont deschis la o instituţie bancară din România pe numele propriu al candidatului!).

(5. Candidaţii admişi acum pentru prima dată, în runda a VII-a, dacă s-au înscris online, trebuie să aducă integral dosarul de admitere, cu toate documentele necesare la înscriere, inclusiv dosar plic, fotografii, adeverinţă medicală, copie după cartea de identitate şi certificatul de naştere, dovada plăţii taxei de înscriere de 300 lei sau dovada scutirii de plata acestei taxe).

 

Toate taxele se achită prin B.R.D. (la orice sediu / filială / punct de lucru din ţară).

 

*

După expirarea termenului aferent acestei runde de confirmare a locurilor – runda a VII-a (pe 10 august 2021, ora 12:00), candidaţii declaraţi admişi pentru prima dată în această rundă (la reafişarea din seara zilei de 6 august 2021), care nu au îndeplinit formalităţile necesare pentru confirmarea locului / înmatriculare (nu au completat contractul de studiu, nu au depus actele necesare şi nu au achitat taxele aferente) VOR FI DECLARAŢI ELIMINAŢI din concursul de admitere (vor pierde locul iniţial alocat, fără posibilitatea de a mai beneficia ulterior de realocări / scăderi ale mediei de admitere).

 

După expirarea termenului aferent acestei runde de confirmare a locurilor – runda a VII-a (pe 10 august 2021, ora 12:00), candidaţii declaraţi admişi în rundele anterioare (rundele I-VI) pe un loc aflat pe o poziţie inferioară (potrivit opţiunilor proprii de concurs), care au confirmat acel loc, după care au fost admişi în runda a VII-a (la reafişarea din seara zilei de 6 august 2021) pe un loc superior, dar care până pe 10 august 2021 (finalul rundei a VII-a) nu au îndeplinit formalităţile indicate anterior, necesare pentru confirmarea acestui nou loc / înmatriculare pe acest nou loc (nu au completat contractul de studiu, nu au depus actele necesare şi nu au achitat taxele aferente) VOR PIERDE LOCUL SUPERIOR NOU DISTRIBUIT ÎN RUNDA A VII-A şi vor fi REDISTRIBUIŢI pe locul iniţial ocupat şi confirmat în rundele anterioare (vor pierde locul realocat, fără posibilitatea de a mai beneficia ulterior de alte realocări / scăderi ale mediei de admitere).

 

 

Candidaţii care au depus / înscris în fizic dosarul şi care rămân la finalul ultimei runde de înmatriculare / confirmare pe lista candidaţilor respinşi au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până (cel mai târziu) pe 1 octombrie 2021.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.