Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Selectii Erasmus+ studiu pentru studentii care doresc prelungirea mobilitatii pe sem al II-lea

luni , 22 noiembrie 2021
vineri , 26 noiembrie 2021 (actualizat)

 

MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU

 

SEMESTRUL II

ANUL ACADEMIC 2021 – 2022

 

 

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

 

CUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de:

 

 •  520 Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
 • 470 de Euro/lună pentru Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

 

IMPORTANT. Studenții care îndeplinesc condițiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună.

 

 

POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 

 • studenții înmatriculați la zi/fără frecvență/frecvență redusă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza";
 • studenții din anul I licență – numai la selecții pentru stagii de studiu care se vor desfășura în anul academic următor celui în care are loc selecția;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru stagii de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • studenții din anul II, respectiv anul III licență (la facultăți unde studiile de licență au o durată de 4 ani) și anul I master;
 • doctoranzi în perioada de prelungire, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 • foști beneficiari ai unui stagiu de studiu în generațiile anterioare de programe Socrates și LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

 

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

 

 

NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 

 • studenții din anul I licență, dacă selecția are loc în același an academic  în care urmează să se desfășoare și stagiul Erasmus pentru care candidează;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali, dacă selecția are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfășoare stagiul Erasmus pentru care candidează;
 • beneficiarii de granturi din alte programe cu finanțare europeană (pentru evitarea dublei finanțări pentru aceeași deplasare);
 • studenții înmatriculați la alte instituții de învățământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare și neînmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, chiar dacă își desfășoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

 

 

SELECȚIE CONDIȚIONATĂ:

 • Candidații declarați admiși în anul I la ciclurile de studii master și doctorat pot participa la eventuale selecții organizate pentru obținerea unui stagiu de studiu Erasmus+ numai după plata taxei de înmatriculare la facultatea la care au fost admiși și pot fi selectați doar pentru stagii de studiu Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate. În Procesul-Verbal încheiat în urma selecției Erasmus+, acești candidați, dacă sunt declarați admiși, vor figura cu statut de admis condiționat, urmând a deveni automat admiși la data emiterii de către Rector a Deciziei de înmatriculare a studenților în anii I de studiu la Masterat, respectiv Doctorat.

 

 • Înainte de sesiunea de admitere pentru ciclul de studii următor, la nivelul fiecărei facultăți, se pot organiza eventuale selecții pentru studenții și masteranzii din an terminal care intenționează să candideze pentru un stagiu de studiu Erasmus+ desfășurat pe perioada următorului ciclu de studii (master, respectiv doctorat). În Procesul-Verbal încheiat în urma selecției Erasmus+, acești candidați vor avea statut de admis condiționat sau respins. La data emiterii de către Rector a Deciziei de înmatriculare a studenților în anii I de studiu la Masterat, respectiv Doctorat, studenții admiși condiționat și care sunt înmatriculați, devin automat titulari.

 

 • Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor  avea statut de admis condiționat. Acești studenți vor deveni automat admiși numai după ce vor face dovada promovării a cel puțin 1 examen în sesiunea de examinări de la universitatea gazdă.

 

 • Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de un stagiu de studiu Erasmus+ pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, pot obține cel mult statut de admis condiționat, urmând ca decizia finală să fie luată la primirea rezultatelor finale. Acești studenți participă la selecție cu rezultatele academice de dinaintea plecării în stagiul Erasmus+. La primirea rezultatelor obținute în timpul stagiului și după echivalarea acestora, comisia de selecție va constata dacă studentul selectat condiționat îndeplinește criteriile pentru a deveni admis. Decizia comisiei de selecție se va explicita într-o anexă ce se atașează la Procesul-Verbal de Selecție.

 

 

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integraliști la momentul selecției);
 • să aibă media de studii la momentul selecției minim 7;
 • în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu şi/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
 • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minim nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 

 • Documente obligatorii:

 

(a)    Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

(b)   Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

(c)    atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);

(d)   declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

(e)    extrasul din foaia matricolă pentru ciclul de studii la care este înmatriculat candidatul în momentul selecției. Documentul nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus.

 

 • Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

(f)    copie a permisului de ședere;

 

 • Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):

(g)   proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate;

(h)   recomandare din partea unui cadru didactic;

(i)     atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv;

(j)     alte documente care pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

 

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b) vor fi prezentate și în limba de studiu a universităţii/ universităţilor pentru care optează candidatul.

 

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

 

 

ATESTATUL DE LIMBĂ:

 

Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

 

 

 

CALENDARUL SELECŢIEI:

 

 • 06/12/2021 – 08/12/2021: depunerea dosarelor de candidatură pe mail ;
 • 3 decembrie 2021, ora 11: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție (platforma Teams, cod acces 2vce94z)
 • 09/12/2021, orele 9: interviu platforma Teams, cod acces 2vce94z;
 • 09/12/2021, orele 17: afişarea rezultatelor pe site-ul Facultății;
 • 10/12/2021: întâlnire informativă la facultate/pe platforma Teams cu studenții selectați.

 

 

INSTITUŢIILE PARTENER: lista anexată

 

 

COORDONATOR ERASMUS+:

 

Lect. dr. Andra IFTIMIEI

E-mail:

Tel: 0232201379

Semnătură:

Data afișării: 22.11.2021

 

 

 

!!!! Studenții cu nevoi speciale vor contacta Biroul Erasmus+ pentru a adresa eventuale solicitări de sprijin suplimentar pentru ei și eventualii însoțitori, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.