Română English Français

Admitere studii universitare de masterat

ADMITERE 2022
CONTACT
ADMITERE ONLINE
https://inscriere.uaic.ro/
Specializări: învăţământ cu frecvenţă (IF) (2 ani)
Candidaţii absolvenţi ai programelor de licenţă, cu diplomă de licenţă, care doresc să urmeze cursurile unui program de masterat cu durata de 1 an, trebuie să fi dobândit 240 credite (studii de licenţă cu durata de 4 ani) sau 180 credite (studii de licenţă cu durata de 3 ani) + maşter cu 120 credite (studii de 2 ani).

Distribuția locurilor pe specializări și forme de finanțare este o propunere concepută la data de 11.04.2022 și poate suferi modificări raportat la deciziile ulterioare privind distribuția locurilor pe categorii de studenți/forme de finanțare etc.
Specializare Durata Locuri Buget Locuri cu taxă Număr credite ECTS
Drept european IF - 2 ani 15 10 120 se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate
Drept european - extensiunea Bălţi(click - pagină dedicată) IF - 2 ani 30 0 120 se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate
Dreptul afacerilor IF - 1 an 15 15 60 se adresează, în principal, absolvenţilor Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică
Ştiinţe penale IF - 1 an 15 15 60 se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept
Criminalistică IF - 1 an 15 15 60 se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Mediicină Veterinară, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti
Carieră Judiciară IF - 1 an 15 15 60 se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept
Jurisdicţii Speciale IF - 1 an 15 10 60 se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept
Drept şi ordine publică - Focșani IF - 2 ani 20 5 120 se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate
CRITERII DE ADMITERE
- 50% Media examenului de licenţă
- 25% Media anilor de studii
- 25% Nota obţinută din analiza dosarului pe baza scrisorii de intenţie şi CV (română)
Criteriu de departajare pentru medii egale:
- media anilor de studii
- nota obţinută la proba teoretică din cadrul examenului de licenţă.
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Criterii suplimentare:
- La programele de master cu 60 ECTS se pot înscrie absolvenţii care au acumulat cel putin 240 ECTS din programe de studii absolvite.
- Absolvenţii cu studii de licenţă în domeniile care au ciclul I şi II comasate se pot înscrie doar pe locuri cu taxă
NUMĂR DE LOCURI ROMÂNI DE PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova)
- Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget : - buget cu bursă, - buget fără bursă
- învăţământ cu frecvenţă (IF) TAXĂ :
Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
- pre-înscrierea candidatilor (on-line) : 4 aprilie 2022 - 10 iulie 2022
- înscrierea candidatilor : 11 - 16 iulie 2022
- afişarea rezultatelor : 18 - 23 iulie 2022 (selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor)
- Înmatriculare (confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi) :
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale înainte de a le preda la inmatriculare.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - SEPTEMBRIE (se organizează doar dacă rămân locuri neocupate în sesiunea din iulie)
- înscrierea candidatilor : 5 - 7 septembrie 2022
- afişarea rezultatelor : 8 - 9 septembrie 2022 (selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor)
Atenţie: Admiterea pentru BĂLŢI, Republica Moldova, STUDII DE MASTERAT 2021. Specializare: DREPT EUROPEAN, Durata: 2 ani, Forma: învăţământ cu frecvenţă (IF) are o pagină web dedicată (click)

CENTRUL DE STUDII EUROPENE - http://cse.uaic.ro
- Studii Europene (IF și IFR)
- Dezvoltare Regională (IF)
- Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(IF) - limba engleză
Pentru masterele Centrului de Studii Europene, admiterea se organizează în cadrul centrului
IF= învăţământ cu frecvenţă (ZI) IFR= învăţământ cu frecvenţă REDUSĂ (I.F.R.)


TAXE
  • puteţi plăti taxa de admitere pe platforma plati-taxe.uaic.ro. Vă rugăm să citiţi cu atenție instrucțiunile.
  • puteţi achita taxa de admitere prin ordin de plată. Mai multe detalii pentru aceasta metodă de plată găsiţi aici (https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Banca.aspx). Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexaţi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
Taxa de înscriere: 200 Lei . IMPORTANT! Tabel coduri facultăţi!
Înscrierea la Facultatea de Drept este distinctă de orice altă înscriere în cadrul altei Facultăţi, indiferent că aceasta ar fi sau nu integrată în Univ. "Al. I. Cuza" din Iaşi. Taxa de admitere este distinctă pentru fiecare Facultate la care candidatul intenţionează să se înscrie. Prin achitarea taxei de înscriere la Facultatea de Drept nu se pot efectua opţiuni pentru alte Facultăţi / specializări, precum nici prin înscriere la alte Facultăţi / specializări nu se poate efectua opţiune pentru Facultatea de Drept. Avertizăm candidaţii care doresc înscrierea la multiple Facultăţi că nu toate taxele de înscriere sunt în acelaşi cuantum şi că pentru fiecare înscriere trebuie achitată distinct taxa aferentă, cu propriul cod de plată!
Taxa de înscriere se plăteşte o singură dată indiferent de numărul de specializări pentru care se optează.
Cazuri scutire taxă de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei
Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii (document scanat lizibil pentru depunere online, original dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
Taxa de scolarizare: - învăţământ cu frecvenţă (IF) cu taxă: 1400 Lei / semestru
Informaţii realizare plăţi
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
Taxa de înscriere pentru domeniul "Economie şi afaceri internaţionale (specializările Dezvoltare regională şi Studii Europene)": 100 lei
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale înainte de a le preda la inmatriculare.
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE - se completează online https://inscriere.uaic.ro/
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați.
•La completarea opțiunilor, vă rugăm să aveți în vedere criteriile specifice de la fiecare specializare în parte și să nu inserați opțiuni pentru specializările la care nu aveți dreptul să vă înscrieți.
2. Curriculum vitae în limba română, format Europass
3. Scrisoare de intenție precizând motivele pentru alegerea unei sau mai multor specializări, a temelor juridice de interes și a viziunea asupra carierei proprii.
4. DIPLOMA DE BACALAUREAT şi FOAIE MATRICOLĂ obţinute în România (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
5. DIPLOMA DE LICENȚĂ (document scanat lizibil) obţinută în România şi Suplimentul la diplomă / FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR DIN TIMPUL FACULTĂȚII (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului) , doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de licență.
sau ATESTAT(document scanat lizibil) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2022 (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
6. DIPLOMA DE MASTER pentru candidaţii care se înscriu la al doilea program de studii universitare de master (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
7. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România) / PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
8. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
9. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
10. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale. (document scanat lizibil)
11. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de masterat absolvite) şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (studii de masterat absolvite). (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul). (document scanat lizibil)
12. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de înscriere poate fi achitată ONLINE sau la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28).
Se menţionează: numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
(document scanat lizibil pentru depunere online, original dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
Pentru cazuri de scutire a taxei de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei
Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii şi se va încărca documentul doveditor scanat lizibil
13. Dosar plic (nu cu sină sau folie) - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului
Candidatul isi asuma pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligație de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada anunţată. Dosarele necompletate vor fi respinse.
INFORMAŢII UTILE
Atenţie:
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune(la înmatriculare). Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie (sau documente scanat lizibil), la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România, dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere (documente scanat lizibil) diploma de bacalaureat echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale (CNRED).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:
(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.
În conformitate cu H.G. 404/29.03.2006 şi metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER:
Art.9 c) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
Cadru normativ
Metodologie admitere studii de masterat
Procedură admitere ONLINE studii de masterat
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România
Recunoaşterea studiilor din străinătate
Anexa 1_continut dosar echivalare bacalaureat
Anexa 3_cerere echivalare diploma bacalaureat
Anexa 2_continut dosar echivalare studii licenta
Anexa 4_cerere echivalare studii licenta
Anexa 5_lista_statelor_pentru_care_se_solicita_apostilarea_sau_supralegalizarea
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.