Română English Français

Anunţuri pentru IF şi IFR

Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020 - EURO 200

marți , 10 martie 2020
marți , 22 februarie 2022 (actualizat)

În atenția studenților care doresc să aplice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea  stimulării achiziţionării de calculatoare, prin Programul EURO 200

Documente necesare întocmirii dosarului:

  1. Cerere tip (document atasat "model_cerere_euro_200.doc");
  2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
  3. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  4. Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original;
  6. Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
  7. Adeverința eliberată de către Facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).

Documentele prevăzute la lit. 2) și 3) se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original, iar persoanele care primesc dosarele vor confrunta actele cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mențiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât și solicitantul.

Observaţii:

  • Termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.
  • Este asimilat termenului familie și situația persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necasătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.
  • Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unui sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatelă potrivit legii.

 Depunerea cererilor  si a documentelor necesare se realizează fie prin servicii de curierat la Facultatea de Drept – Secretariat, fie prin transmiterea lor prin poșta electronică, in fotocopie, intr-un singur e-mail, până la  data de 17 aprilie 2020, la adresa de email: secretariatzi.drept@uaic.ro, menționându-se la Subiect Dosar PROGRAM EURO 200_Nume si Prenume

Pentru mai multe detalii, vă rugam să studiați legislația care reglementează Programul Euro 200:
- Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;
- Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004;
- Hotărâre nr. 225 din 26 martie 2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004.

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.