Română English Français

MOBILITĂŢI DE STUDIU (SEE) ÎN ANUL ACADEMIC 2020-2021 în domeniul DREPT SEMESTRUL AL II-LEA

Programul Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România

Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2014-2021

FACULTATEA DE DREPT

MOBILITĂŢI DE STUDIU ÎN ANUL ACADEMIC 2020-2021

în domeniul DREPT

SEMESTRUL AL II-LEA

Finanțare: 1200 Euro/lună + transport

(avans 80% înainte de plecarea în mobilitate + sold 20% după întoarcerea din mobilitate)


CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu SEE, studenţii trebuie:

 • Să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de DREPT|, nivel licenţă / master / doctorat;
 • să ateste cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B1 sau B2 (în funcție de cerințele universității gazdă);
 • să fie integraliști la momentul selecției;
 • să aibă media anilor de studiu min. 7,50 la momentul selecției;
 • să obţină minim nota 7,00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate;

NU POT PARTICIPA LA ACEASTĂ SELECŢIE:

- Studenții în anii terminali.

Studenții care au beneficiat de un grant SEE de studiu sau practică în anul academic 2018-2019 pot participa la selecție sub rezerva confirmării de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Curriculum Vitae (redactat în limba engleză)
 2. Scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză și semnată)
 3. Extras din foaia matricolă la zi a studiilor de licență și master, dacă este cazul (de la Secretariatul Facultății)
 • Certificare lingvistică - limbă engleză fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 1. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de studiu SEE, fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, universitatea primitoare, tipul, durata și perioada stagiului.

Studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE pot participa la selecție sub rezerva confirmării de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

(a) o copie a permisului de şedere;

(b) o adeverinţă de la Secretariatul Facultății, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi).

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Criteriile de selecţie şi repartizare sunt următoarele:

a) rezultatele academice - 20% din punctaj;

b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;

c) interviu - 40% din punctaj;

d) competențele lingvistice - 20% din punctaj.

e) puncte suplimentare - 20% (studenti de etnie rromă, cu nevoi speciale si/sau din medii socio-economice dezavantajate)

Modalitatea de contestație:

Etapa 1: La nivelul UAIC, printr-o contestație scrisă adresată conducerii UAIC (email: erasmus@uaic.ro).

Etapa 2: Dacă prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație Operatorului de Program (online, la adresa de email contestatie@anpcdefp.ro).

În cazul în care contestația este acceptată de către UAIC sau de către ANPCDEFP, atunci candidatura va intra în procesul de evaluare.

CALENDARUL SELECŢIEI:

07 septembrie 2020

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

20 – 22 septembrie 2020

Depunerea dosarelor de candidatură

Pe mail –

25 septembrie 2020

(orele 11)

Interviul

Webex Uaic

25 septembrie 2020

(orele 16)

Afișarea rezultatelor selecției

(Avizier SEE, Corp A, etaj I și pe site-ul facultății)

Pentru informații suplimentare:

Alexandra Teodorescu, Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat –alexandra.teodorescu@uaic.ro, tel. 0232-201021 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate)
Coordonator SEE lect. dr. Andra IFTIMIEI ()

Afișat astăzi, 07 septembrie 2020


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.