Română English Français

Planuri de învăţământ şi fişe ale disciplinelor pentru anul universitar 2021-2022, IFR

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelele de mai jos, corespunzătoare fiecărui an de studiu.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
”Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
Facultatea de Drept
Faculty of Law
Domeniul de licenţă: Drept
Area of study: Law
Specializarea: Drept
Programme of study: Law
Durata programului de studiu: 4 ani
Length of the programme of study: 4 years
Număr de credite ECTS: 240
Number of ECTS credits: 240
Forma de învăţământ: FRECVENŢĂ REDUSĂ (IFR)
Mode of study: part-time studies

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul I de studiu

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Condiţionări
(cod)
Semestrul: I Semestrul: II
Nr. ore/sem. FV Cr Nr. ore/sem. FV Cr
AI SF ST L P AI SF ST L P
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Teoria generală a dreptului
General Theory of Law
DOB.1.1.01 - 28 28 E 6
2 Drept civil. Partea generală
Civil Law. General Part
DOB.1.1.02 - 42 28 E 6
3 Drept european general
General European Law
DOB.1.1.03 - 28 14 E 6
4 Competenţe T.I.C.
T.I.C. Competences
DOB.1.1.04 - 28 14 E 3
5 Limba straină (Engleză juridică ori Franceză juridică)
Foreign Language (Legal English or Legal French)
DOB.1.1.05 - 28 14 EVP 3
Discipline opţionale: 1 disciplină din pachetul 6 și 1 disciplină din pachetul 7
(Optional courses: 1 out of 6 package and 1 out of 7 package)
6.1 Retorică
Retoric
DOP.1.1.06.1 - 28 14 EVP 3
6.2 Comunicare juridică
Legal writing
DOP.1.1.06.2 - 28 14 EVP 3
7.1 Sociologie juridică
Juridical Sociology
DOP.1.1.07.1 - 28 14 EVP 3
7.2 Etică și integritate academică
Ethics and academic integrity
DOP.1.1.07.2 - 28 EVP 3
Discipline facultative (Supplementary courses)
1 A doua limba straină (Engleză juridică ori Franceză juridică)
Second Foreign Language (Legal English or Legal French)
DOF.1.1.01 - 28 14 EVP 3
2 Educaţie fizică
Physical education
DOF.1.1.02 - 28 EVP 3
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept civil. Persoanele
Civil Law. The Persons
DOB.1.2.01 - 42 28 E 6
2 Drept constituţional şi instituţii politice
Constitutional Law and Political Institutions
DOB.1.2.02 - 56 28 E 6
3 Drept roman
Roman Law
DOB.1.2.03 - 28 28 E 5
4 Dreptul instituţional al Uniunii Europene
Institutional Law of the EU
DOB.1.2.04 - 28 14 E 4
5 Limba straină (Franceză juridică ori Germană juridică)
Foreign Language (Legal French or Legal German)
DOB.1.2.05 - 28 14 EVP 3
Discipline opţionale: 1 disciplină din pachetul 6 și 1 disciplină din pachetul 7
(Optional courses: 1 out of 6 package and 1 out of 7 package)
6.1 Organizarea sistemului judiciar
Organisation of the judicial system
DOP.1.2.06.1 - 28 14 EVP 3
6.2 Istoria construcției europene
History of European Construction
DOP.1.2.06.2 - 28 14 EVP 3
6.3 Istoria dreptului românesc
History of Romanian Law
DOP.1.2.06.3 - 28 14 EVP 3
7.1 Logică juridică
Juridical Logic
DOP.1.2.07.1 - 28 14 EVP 3
7.2 Filosofia dreptului
Philosophy of Law
DOP.1.2.07.2 - 28 14 EVP 3
Discipline facultative (Supplementary courses)
1 A doua limba straină (Franceză juridică ori Germană juridică)
Second Foreign Language (Legal French or Legal German)
DOF.1.2.01 - 28 14 EVP 3
2 Educaţie fizică
Physical education
DOF.1.2.02 - 28 EVP 3
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 210 112 0 14 0 30 238 140 0 0 0 30

Legendă: AI - activităţi de autoinstruire; SF - seminar față în față; ST - seminar în sistem tutorial;

L - activități de laborator, lucrări practice; P - proiect, practică;
Fv - Forma de evaluare finală (E - Examen; C - Colocviu; EVP - evaluare pe parcurs);
Cr - Număr credite ECTS

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul II de studiu

Nr. crt.
Denumirea disciplinei
Cod disciplină Semestrul I Semestrul II
Nr. ore/sem. FV CR Nr. ore/sem. FV CR
SI SF L P SI SF L P
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept penal – partea generală I DOB.2.1.01 122 28 E 6
Criminal Law. General Part I
2 Drept civil. Drepturi reale DOB.2.1.02 122 28 E 6
Civil Law. Real Estate Law
3 Drept administrativ I DOB.2.1.03 72 28 E 4
Administrative Law I
4 Drept internaţional public DOB.2.1.04 72 28 E 4
International Public Law
5 Drept comparat. Sisteme juridice contemporane DOB.2.1.05 86 14 E 4
Comparative law. Contemporary legal systems
6 Limba straină (Engleză juridică ori Germană juridică) DOB.2.1.06 61 14 EVP 3
Foreign Language (Legal English or Legal German)
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)
7 Politicile Uniunii Europene DOP.2.1.07 61 14 EVP 3
European Union Politics
8 Protecţia juridică a drepturilor omului DOP.2.1.08 61 14 EVP 3
Legal Protection of Human Rights
Discipline facultative (Supplementary courses)
1 A doua limbă străină (Engleză juridică ori Germană juridică) DOF.2.1.01 61 14 EVP 3
Second Foreign Language (Legal English or Legal German)
2 Educaţie fizică DOF.2.1.02 28 EVP 3
Physical education
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept penal – partea generală II DOB.2.2.01 122 28 E 6
Criminal Law. General Part II
2 Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor DOB.2.2.02 122 28 E 6
Civil Law. Law of Tort
3 Drept administrativ II DOB.2.2.03 97 28 E 5
Administrative Law II
4 Drept financiar DOB.2.2.04 97 28 E 5
Financial Law
5 Criminologie DOB.2.2.05 111 14 E 5
Criminology
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)
6 Drept bancar DOP.2.2.06 61 14 EVP 3
Banking
7 Drept funciar şi publicitate imobiliară DOP.2.2.07 61 14 EVP 3
Real Estate Law and Real Estate Survey System
Discipline facultative (Supplementary courses)
1 Educaţie fizică DOF.2.2.01 28 EVP 3
Physical education
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 596 154 0 30 610 140 30

Legendă: SI - studiu individual; SF - seminar față în față; ST - seminar în sistem tutorial; 
L - activități de laborator, lucrări practice; P - proiect, practică;
Fv - Forma de evaluare finală (E - Examen; C - Colocviu; EVP - evaluare pe parcurs);
Cr - Număr credite ECTS

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul III de studiu

Nr. crt.
Denumirea disciplinei
Cod disciplină Semestrul I Semestrul II
Nr. ore/sem. FV CR Nr. ore/sem. FV CR
SI SF L P SI SF L P
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept penal – partea specială I DOB.3.1.01 122 28 E 6
Criminal Law. Special Part
2 Drept civil. Contracte DOB.3.1.02 122 28 E 6
Civil Law. Contracts
3 Drept procesual penal-partea generală DOB.3.1.03 97 28 E 5
Criminal Procedure. General Part
4 Dreptul familiei DOB.3.1.04 97 28 E 5
Family Law
Discipline opţionale: 2 din 4 (Optional courses: 2 out of 4)
5 Teoria relaţiilor internaţionale DOP.3.1.05 86 14 EVP 4
Theory of International Relations
6 Psihologie judiciară DOP.3.1.06 86 14 EVP 4
Judicial Psychology
7 Drept execuţional penal DOP.3.1.07 86 14 EVP 4
Executional criminal law
8 Tehnologie Web pentru jurişti DOP.3.1.08 86 14 EVP 4
Web Technology for Lawyers
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept penal – partea specială II DOB.3.2.01 122 28 E 6
Criminal Law. Special Part II
2 Drept civil. Succesiuni DOB.3.2.02 122 28 E 6
Civil Law. Successions
3 Drept procesual penal-partea specială DOB.3.2.03 97 28 E 5
Criminal Procedure. Special Part
4 Dreptul proprietăţii intelectuale DOB.3.2.04 111 14 E 5
Intellectual Property Law
5 Practica de specialitate DOB.3.2.05 56 EVP 4
Specialised Practice
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)
6 Dreptul mediului DOP.3.2.06 86 14 EVP 4
Environmental Law
7 Dreptul material al Uniunii Europene DOP.3.2.07 86 14 EVP 4
Substantive Law of the European Union
8 Dreptul securităţii sociale DOP.3.2.08 86 14 EVP 4
Social Security Law
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 610 140 0 30 538 168 30

Legendă: SI - studiu individual; SF - seminar față în față; ST - seminar în sistem tutorial; 
L -activităţi de laborator, lucrări practice; P - proiect, practică;
FV - Forma de evaluare finală (E -Examen, C - Colocviu; EVP -evaluare pe parcurs);
CR -Număr de credite ECTS

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul IV de studiu

Nr. crt.
Denumirea disciplinei
Cod disciplină Semestrul I Semestrul II
Nr. ore/sem. FV CR Nr. ore/sem. FV CR
SI SF L P SI SF L P
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept procesual civil I DOB.4.1.01 122 28 E 6
Civil Procedure I
2 Dreptul muncii DOB.4.1.02 122 28 E 6
Labor Law
3 Drept comercial DOB.4.1.03 97 28 E 5
Trade Law
4 Practica de specialitate DOB.4.1.04 56 EVP 5
Specialised Practice
Discipline opţionale: 2 din 3 (Optional courses: 2 out of 3)
5 Medicină legală DOP.4.1.05 86 14 EVP 4
Forensic Medicine
6 Convenţia europeană a drepturilor omului DOP.4.1.06 72 28 EVP 4
European Human Rights Convenient
7 Metode alternative de soluționare a litigiilor DOP.4.1.07 72 28 EVP 4
Alternative methods of dispute resolution
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1 Drept procesual civil II DOB.4.2.01 126 24 E 6
Civil Procedure II
2 Drept internaţional privat DOB.4.2.02 113 12 E 5
International Private Law
3 Dreptul comerţului internaţional DOB.4.2.03 113 12 E 5
International Trade Law
4 Criminalistică DOB.4.2.04 113 12 E 5
Forensics Sciences
5 Practica de specialitate (inserție profesională) DOB.4.2.05 24 EVP 2
Specialised practice (professional insertion)
6 Practica pentru elaborarea lucrării de licenţă -2 săptămâni DOB.4.2.06 36 EVP 3
Practice for and writting the bachelor thesis - 2 weeks
Discipline opţionale: 1 din 4 (Optional courses: 1 out of 4)
7 Dreptul  concurenţei DOP.4.2.07 76 24 EVP 4
Anti-trust Law
8 Jurisprudenţa CEDO DOP.4.2.08 76 24 EVP 4
ECHR Case Law
9 Executarea silită DOP.4.2.09 76 24 EVP 4
Forced execution Law
10 Procedura insolvenţei DOP.4.2.10 76 24 EVP 4
Insolvency procedure
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru: 499 196 0 30 541 84 60 30

Examen de licenţă: 10 credite

Legendă: SI -Studiu individual; SF - seminar faţă în faţă
L -activităţi de laborator, lucrări practice; P - proiect, practică;
FV - Forma de evaluare finală (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs);
CR -Număr de credite ECTS

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.