Română English Français

Prezentarea formei de studiu "ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ"

La Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se organizează forma de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR), în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările ulterioare, HG 1011/2001 privind organizarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior, Regulamentul de funcţionare al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din Universitate şi Regulamentul de funcţionare a Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din Facultatea de Drept.

Forma de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) este acreditată în conformitate cu Hotărârile Consiliului Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).
Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învăţământ, având caracteristici comune atât cu sistemul tradiţional, cât şi cu sistemul de învăţământ la distanţă. Adresându‑se în special persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învăţământ al cursurilor de zi, IFR este o formă flexibilă de învăţământ care oferă studenţilor posibilitatea de a-şi administra propriul proces de învăţare printr-un program comasat, în cadrul instituţiei de învăţământ organizatoare.

Învăţământul cu Frecvenţă Redusă se caracterizează prin activităţi dedicate mai ales unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă.

Durata studiilor pentru programul IFR este aceeaşi ca în cazul programelor de studii corespondente, organizate la zi (4 ani - 8 semestre).

Calendarul anului universitar este aprobat în Senatul Universităţii, fiind structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni de activitate didactică.
Structura planurilor de învăţământ pentru IFR respectă întocmai structura planurilor de învăţământ ale programelor corespondente, organizate la zi şi respectă regulile de transformare în activităţi specifice învăţământului la distanţă.
Planurile de învăţământ, stabilite conform dispoziţiilor legale în vigoare şi afişate la avizierul şi pe site-ul facultăţii, cuprind discipline obligatorii şi opţionale (câte 6 în fiecare semestru).
Nomenclatorul de discipline cuprinse în planul de învăţământ, precum şi conţinutul lor, reflectat în programele analitice, corespund profilului juridic şi răspund cerinţelor actuale de formare a juriştilor, cu cunoştinţe fundamentale şi cu capacitatea de a se adapta cerinţelor activităţii practice.
Programele analitice includ următoarele componente: obiectivele disciplinelor de studiu, conţinutul pe capitole şi teme, modalităţile de evaluare a cunoştinţelor studenţilor şi bibliografia de fundamentare a domeniului.
Procesul de pregătire a studenţilor la forma de învăţământ I.F.R. se realizează prin studiu individual şi prin activităţile desfăşurate în cadrul seminariilor.

Astfel, orele de curs de la forma de învăţământ de zi sunt compensate prin studiu individual (facilitat prin resursele de învăţare puse la dispoziţie de facultate – Biblioteca Facultăţii de Drept, Biblioteca Centrală Universitară ’’Mihai Eminescu, Laboratorul de Informatică, platforma eLearning (bazată pe MOODLE) - la care puteţi avea acces printr-un cont, conform instrucţiunilor de pe site-ul facultăţii şi unde puteţi vizualiza, printa suporturile de curs), iar activităţilor didactice de seminar li se alocă acelelaşi număr de ore ca la forma de învăţământ de zi, obligativitatea acestor activităţi rezultă din contractul de studii, desfăşurarea lor efectivă făcându-se conform programării la sfârşit de săptămână.
Activităţile IFR se desfăşoară în spaţiile proprii (amfiteatre, săli de seminar, laboratoare) în zilele de vineri p.m., sâmbătă şi duminică.

Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţământ se încheie cu o evaluare finală. Formele de verificare ale disciplinelor de studii sunt: examen, colocviu, probă de verificare. Verificările pe parcurs se fac prin lucrări scrise sau prin referate.

Prezentarea la examene este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor studenţilor stabilite prin contractul de studii încheiat la începutul anului universitar, înscrierea la cursuri prin semnarea Fişei semestriale, după calendarul stabilit de facultate, achitarea taxelor de şcolarizare, în termenele stabilite, precum şi celelalte obligaţii prevăzute în contractul de studii şi Regulamentul studiilor universitare de licenţă.
Programarea examenelor se afişează la avizierul şi pe site-ul facultăţii în conformitate cu structura anului universitar.

Vizualizarea notelor în fiecare semestru, datele personale ale studenţilor, înregistrarea taxelor de şcolarizare, detalii privind activitatea didactică a studentului se realizează cu ajutorul unui sistem informatic eSIMS (la care fiecare student are acces printr-un cont).

Acest cont se creează în baza numărului matricol din carnetul de student şi a unei parole (conform instrucţiunilor de pe site-ul facultăţii).

Studiile universitare de licenţă se încheie cu un examen de licenţă.
Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc titlul de licenţiat în DREPT, confirmat printr-o diplomă de studii universitare de licenţă, însoţită de suplimentul la diplomă, în care se consemnează specializarea urmată, precum şi alte detalii privind activitatea didactică a studentului de-a lungul anilor de studii, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Diplomele şi certificatele de studii sunt eliberate absolvenţilor de Rectoratul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, în conformitate cu Regulamentul actelor de studii.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.