Română English Français

Planuri/fişe an universitar 2020-2021, Carieră judiciară

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelul de mai jos.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Ciclul II, studii universitare de master
Master study programme - cycle II
Domeniul: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: CARIERĂ JUDICIARĂ
Programme of study: JUDICIAL CAREER
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Mode of study: full-time studies
Anul universitar: 2020-2021

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, specializarea CARIERĂ JUDICIARĂ

Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Condiționări (Cod) SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
C S FV CR C S FV CR
1 Drept civil. Protecția proprietății CJ1101 -- 2 2 E 6
Civil law. Property protection
2 Perspective jurisprudențiale asupra principalelor contracte civile CJ1102 -- 2 2 E 6
Jurisprudence perspectives on main civil contracts
3 Instituții de drept procesual civil - judecata în prima instanță şi căile de atac CJ1103 -- 2 1 E 5
Institutions of civil procedural law - first instance, appeals procedures
4 Contencios administrativ și contravențional CJ1104 -- 2 1 E 5
Administrative and contraventional litigation
5 Drept penal general. Probleme speciale de teorie și practică CJ1105 -- 2 1 E 5
General criminal law. Special issues of theory and practice
6 Practică de specialitate CJ1106 -- - 3 EVP 3
Specialized practice
7 Drept penal special. Probleme speciale de teorie și practică CJ1207 -- 2 2 E 6
Special criminal law. Special issues of theory and practice
8 Perspective jurisprudențiale asupra devoluțiunii moștenirii CJ1208 -- 2 2 E 6
Jurisprudential perspectives on the devolution of the inheritance
9 Instituții de drept procesual civil – procedura necontencioasă, executarea silită, proceduri speciale CJ1209 -- 2 1 E 5
Institutions of civil procedural law - non-contentious procedure, forced execution, special procedures
10 Drept procesual penal. Probleme speciale de practică CJ1210 -- 2 1 E 5
Criminal Procedural Law. Special practical Issues
11 Organizarea profesiilor juridice CJ1211 -- 2 1 E 5
Organisation of the legal professions
12 Practica de specialitate (module inserție profesională) CJ1212 -- - 3 EVP 2
Specialised practice (professional insertion modules)
13 Etica şi integritate academică CJ1213 -- 1 - EVP 1
Ethics and academic integrity
Total 10 10 30 11 10 30
Stagiu pregătire și elaborare lucrare de disertație 10
Stage for preparing and writting disertation thesis

  


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.