Română English Français

Planuri/fişe an universitar 2020-2021, Dreptul afacerilor

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelul de mai jos.

  

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Ciclul II, studii universitare de master
Master study programme - cycle II
Domeniul: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: DREPTUL AFACERILOR
Programme of study: BUSINESS LAW
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Mode of study: full-time studies
Anul universitar: 2020-2021

  

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, specializarea DREPTUL AFACERILOR

  

Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Condiționări (Cod) SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
C S FV CR C S FV CR
1 Drept privat comparat DA1101 -- 2 2 E 6
Comparative Private Law
2 Contencios financiar și fiscal DA1102 -- 2 2 E 5
Financial and tax litigation
3 Procedura insolvenței în plan transfrontalier DA1103 -- 2 2 E 6
Insolvency proceedings in cross-border matters
4 Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale DA1104 -- 2 1 E 5
Legal Protection of the Intellectual Property
5 Probleme speciale privind contractele civile DA1105 -- 2 1 E 5
Special issues in civil contracts
6 Practica de specialitate DA1106 -- - 3 EVP 3
Specialized Practice
7 Contractele comerciale internaţionale DA1207 -- 2 2 E 6
International Trade Contracts
8 Dreptul concurenţei şi al consumatorului DA1208 -- 2 1 E 6
Competition and Consumer Law
9 Jurisdicţii speciale în dreptul comercial DA1209 -- 2 1 E 5
Special Jurisdictions in Commercial Law
10 Probleme de drept internaţional privat în dreptul afacerilor DA1210 -- 2 1 E 5
Issues of Private International Law in Business Law
11 Jurisdicţia muncii DA1211 -- 2 2 E 5
Labor Jurisdiction
12 Practica de specialitate (module inserție profesională) DA1212 -- - 3 E 2
Specialised Practice (professional insertion modules)
13 Etica şi integritate academică DA1213 -- 1 - EVP 1
Ethics and academic integrity
Total 10 11 30 11 10 30
Stagiu pregătire și elaborare lucrare de disertație 10
Stage for preparing and writting disertation thesis

  


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.