Română English Français

Planuri/fişe an universitar 2020-2021, Jurisdicţii speciale

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelul de mai jos.

  

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Ciclul II, studii universitare de master
Master study programme - cycle II
Domeniul: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: JURISDICȚII SPECIALE
Programme of study: SPECIAL JURISDICTIONS
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Mode of study: full-time studies
Anul universitar: 2020-2021

  

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, specializarea JURISDICȚII SPECIALE

  

Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Condiționări (Cod) SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
C S FV CR C S FV CR
1 Litigii privind raporturi de familie și minori JS1101 -- 2 1 E 7
Disputes concerning family and minor relationships
2 Contencios administrativ și contravențional JS1102 -- 2 1 E 7
Administrative and contraventional litigation
3 Contencios financiar și fiscal JS1103 -- 2 1 E 7
Financial and tax litigation
4 CJUE – Procedura în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene JS1104 -- 2 2 E 6
CJEU - Proceedings before the Court of Justice of the European Union
5 Practică de specialitate JS1105 -- - 3 EVP 3
Specialised practice
6 Jurisdicții speciale în dreptul comercial JS1206 -- 2 1 E 5
Special jurisdictions in commercial law
7 Instituții de drept procesual civil – procedura necontencioasă, executarea silită, proceduri speciale JS1207 -- 2 2 E 6
Institutions of civil procedural law - non-contentious procedure, forced execution, special procedures
8 Drept procesual penal. Probleme speciale de practică JS1208 -- 2 1 E 5
Criminal procedural law. Special practical issues
9 CEDO – Procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului JS1209 -- 2 1 E 5
ECHR - Proceedings before the European Court of Justice
10 Jurisdicția muncii JS1210 -- 2 2 E 6
Labor jurisdiction
11 Practica de specialitate (module inserție profesională) JS1211 -- - 3 EVP 2
Specialised practice (professional insertion modules)
12 Etica şi integritate academică JS1212 -- 1 - EVP 1
Ethics and academic integrity
Total 8 8 30 11 10 30
Stagiu pregătire și elaborare lucrare de disertație 10
Stage for preparing and writting disertation thesis

   


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.