Română English Français

Planuri/fişe an universitar 2020-2021, Ştiinţe penale

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelul de mai jos.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Ciclul II, studii universitare de master
Master study programme - cycle II
Domeniul: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: ŞTIINŢE PENALE
Programme of study: CRIMINAL LAW
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Mode of study: full-time studies
Anul universitar: 2020-2021

  

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2020-2021, anul I de studiu, specializarea ŞTIINŢE PENALE

   

Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Condiționări (Cod) SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
C S FV CR C S FV CR
1 Probleme speciale de drept penal general SP1101 -- 2 2 E 6
Special Issues of Criminal Law
2 Psihologie judiciară SP1102 -- 2 1 E 5
Forensic Psychology
3 Tehnici de argumentare utilizate în dezbaterea juridică SP1103 -- 2 1 E 5
Argumentation Techniques Used in Juridical Debate
4 Jurisdicţii speciale în dreptul penal SP1104 -- 2 1 E 5
Special Jurisdictions in Criminal Law
5 Drept penal european SP1105 -- 2 2 E 6
European Criminal Law
6 Practica de specialitate SP1106 -- - 3 EVP 3
Specialized Practice
7 Probleme medico-legale SP1207 -- 2 1 E 5
Forensic-Medicine Issues
8 Drept procesual penal. Probleme speciale de practică SP1208 -- 2 2 E 6
Criminal Procedural Law. Special practical Issues
9 Drept penal special. Probleme speciale de teorie și practică SP1209 -- 2 1 E 5
Special criminal law. Special issues of theory and practice
10 Cooperarea judiciară europeană în materie penală SP1210 -- 2 2 E 6
European Judicial Cooperation in Criminal Law
11 Criminalistică. Tehnici şi procedee moderne de investigare SP1211 -- 2 1 E 5
Forensic Science. Modern Techniques and Procedures of Investigation
12 Practica de specialitate (module inserţie profesională) SP1212 -- - 3 EVP 2
Specialised Practice (professional insertion modules)
13 Etica şi integritate academică SP1213 -- 1 - EVP 1
Ethics and academic integrity
Total 10 10 30 11 10 30
Stagiu pregătire și elaborare lucrare de disertație 10
Stage for preparing and writting disertation thesis

   


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.