Română English Français

Noutăţi şi comunicate

PROGRAMUL ERASMUS+ Stagii de Practică 2021 - 2022 Facultatea de DREPT - februarie 2022

marți , 11 Ianuarie 2022
marți , 11 Ianuarie 2022 (actualizat)

Instituția gazdă

Oraș, țara

Nr. locuri disponibile

Poziție / Departament

Perioada

Observații

Instituții eligibile identificate de studenți.

Pot participa la selecție si studenții care fac dovada unei invitații/scrisori de confirmare din partea unei instituții eligibile.

NOTE:

F 720 de Euro/lună pentru: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;

F 670 de Euro/lună pentru: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

Criterii generale de eligibilitate:

Se pot inscrie la selecţie:

 • studenții înmatriculați la zi / fără frecvență / cu frecvență redusă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;

 • studenții din anii I-II-III (IV) licență, I-II master, I-II-III și prelungiri doctorat;
 • foști beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a stagiilor (Socrates / LLP-Erasmus + și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studiu;

 • Studenții și doctoranzii din anii terminali selectați până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de “selectat condiționat”; ei devin “titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe eliberate de facultate, respectiv a unei adeverințe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat.. Aceste stagii se pot desfășura pe o perioadă de 12 luni după absolvire.
 • Studenții selectați pentru un stagiu de studiu/practică Erasmus+ vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu.

Un student poate beneficia de mobilități de studiu şi de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

Criterii academice de eligibilitate

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 50 % din punctajul maxim;

 • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei (prima sesiune de examene) minimum 7,50;

 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu și/sau situația școlară aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile studiate, astfel:
  • media aritmetică a notelor din liceu și/sau universitate ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 2. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu de practică într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector (economic)/departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită ţară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicaţia clară a nivelului de inovaţie şi diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri in cariera personală (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 4. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituția primitoare, tipul şi durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției; acesta nu va fi solicitat de către candidat, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus;
 6. Confirmarea de primire (scrisoare de invitație sau un e-mail de confirmare / accept) din partea institutiei gazda in cazul studentilor care au identificat singuri un loc de practica ERASMUS+.

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

 • o copie a permisului de şedere; excepție de la această cerință fac studenții înmatriculați la UAIC – Extensiunea Bălți de cetățenie moldoveană.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

a) rezultatele academice - 50% din punctaj;

b) competențele lingvistice - 30% din punctaj;

c) interviul - 20% din punctaj;

CALENDARUL SELECŢIEI:

10 ianuarie 2022

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

7-11 februarie 2022

Depunerea dosarelor de candidatură ()

13 ianuarie 2021, ora 11

Întâlnire informativă cu studenții interesați (MsTeams, cod 2vce94z)

16 februarie 2022

Interviul* (MsTeams, cod 2vce94z)

17 februarie 2022

Afișarea rezultatelor selecției

17 februarie 2022

Depunerea contestațiilor ( )

18 februarie 2022

Afișarea rezultatelor finale ale selecției

21 februarie 2022, ora 11

Întâlnirea cu studenții selectați (MsTeams, cod 2vce94z)

* Dosarele pot fi trimise în format electronic, pe adresa . Ulterior, candidații au obligația de a prezenta, la Secretariat, documentele în original (când contextul epidemiologic o va permite).

**Se admit interviuri online.

Pentru informații suplimentare:

Lect. univ. dr. Andra Iftimiei coordonator Erasmus+ Practică , tel. 0232-201379 (informații despre calendarul de selecție, locurile de practică (sarcini, responsabilități, activități), eligiblitate, dosarul de candidatură).

Petronela SPIRIDON-URSU, Serviciul Relații Internaționale, Rectorat – petronela.spiridon@uaic.ro, tel. 0232-201812 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu etc.)

Afișat astăzi, 10/01/2022 la Secretariatul Facultăţii de Drept.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.